Вход
Регистрация

       
България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Суровини и материали
България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Металургия и металообработване

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Суровини и материали  :  Промишленост  arrow  Металургия и металообработване
Фирма / организация: Радомир Метал Индъстрийз АД
Адрес:  п.з. Индустриална зона
Град/с.: Радомир 
Област: Перник
Телефонни номера: 0777/ 8 04 89   Факс: 0777/ 8 21 34, 8 05 58

Радомир Метал Индъстрийз АД е компания с високотехнологично оборудване, предназначено за производство на ковани и лети голямо-габаритни изделия. Технологичният процес се осъществява по Ноу Хау на Японската фирма Кобе стийл, подобрена в значителна степен от познанията и богатия опит на специалистите, работещи във фирмата.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Местоположение.
Заводът е разположен на 1 800 000 кв.м. площ. Намира се на около 50 км. югозападно от столицата на Република България гр. София, непосредствено до пътя София - Перник - Радомир - Кулата - Атина.

Радомир Метал Индъстрийз АД има отлично изградена инфраструктура, включително връзка с Националната ж.п. мрежа, и е захранен с природен газ. Предприятието разполага със собствена трансформаторна ел.станция, която има директна връзка с Националната електро-енергийна система за високо напрежение.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Производствени мощности & Оборудване.
Радомир Метал Индъстрийз АД води инвестиционна политика насочена към модернизация на управлението на съществуващото оборудване и доставка на нови машини и съоръжения, свързани с механообработката и стоманодобива - шлайф до ф1600 на фирма Херкулес и ЕШП на фирма Интеко.

В технологично отношение дейността на фирма Радомир Метал Индъстрийз АД се осъществява в две основни направления:
- ковани изделия с механична обработка
- отливки с механична обработка

Радомир Метал Индъстрийз АД. В структурно отношение завода се състои от следните основни цехове:
- Скрапо цех - В Скрапо цеха се извършва подготовка на шихтата - сортиране по размер и видове стомана, надробяване до по-малки размери, напълване на бадата и транспортирането и до Стоманодобивния цех.
- Стоманодобивен цех - Стоманодобивният цех е проектиран за производство на 150 000 тона течен метал годишно. Основното технологично оборудване се състои от:
--- 3 броя Електродъгови пещи с капацитет съответно 15, 25 и 60 тона за производство на течен метал. Пещите са проектирани и изработени от фирмата ВВС – Швейцария. Предназначени са за производство на течен метал от скрап чрез мощна електрическа дъга. Оборудвани са с пещни трансформатори на напрежение 20 000 V, а електрическата дъга се възбужда от въглени електроди.
--- Инсталация за извънпещна обработка на стоманата на фирмата Standard Messo – Германия, предназначена за обработка на течния метал под вакуум. Състои се от две отделни технологични линии.
--- VAD с вместимост 12 – 70 тона, предназначена предимно за производството на блокове за коване.
--- VOD с вместимост 25 – 70 тона, предназначена за производството на високо легирана и неръждаема стомана.
--- Вакуум танкове с вместимост 80 тона – за леене на блокове под вакуум.
--- Разливочни кофи с вместимост 15, 25 и 60 тона – за транспортиране на течния метал от електродъговата пещ до мястото за разливането му.

Годишно в цеха могат да се отливат 75 000 тона блокове за коване с единично максимално тегло до 80 тона. В процес на инсталиране и пускане е ЕШП инсталация за производство на блокове до 25 тона

- Стоманолеярен цех - Стоманолеярният цех е предназначен за годишното производство на 25 000 тона фасонни отливки с единично максимално тегло до 120 тона. Формовъчните смеси, които се използват за изработка на формите са самовтърдяващи се на базата на кварцов пясък, водно стъкло и катализатор или кварцов пясък, фуранови смоли и катализатор. На местата, където има съприкосновение на течния метал с формата, както и на термичните възли, леярските форми се изпълняват с хромитов пясък, който намалява механичния и химичен пригар. В технологичния процес се използват и екзотермични и топлоизолационни материали за регулиране на топлинните баланси.

Основното технологично оборудване се състои от:
--- Формовъчна линия за отливки от 3 – 5 тона с годишна производителност на 11 000 тона.
--- Кесони за отливки с тегло 20 - 50 тона и 50 – 120 тона с годишна производителност 14 000 тона.
--- Оборудване за изработка на леярски сърца с обем до 1000 дм ³
--- Избивни решетки за грубо почистване на остатъците от формовъчната пръст върху отливките.
--- Смесители за машинна подготовка на формовъчните смеси.
--- Подвижни и стационарни питатели – за механично подаване на формовъчните смеси.

- Термично – чистален цех - В Термично – чисталния цех се извършва окончателната обработка на отливките. Тя включва премахване на леяковата система и поправка на мъртви глави. Отливките се почистват окончателно в дробометни камери и след това се подлагат на термична обработка за снемане на леярското напрежение. В цеха се извършва точен трасаж /оразмеряване/ на отливките преди да се предадат за механична обработка. След груба /първоначална, междинна/ обработка тук се извършва и безразрушителен контрол със съвременна апаратура, а именно: Ултразвуков контрол, Магнитно-прахов контрол и Цветна дефектоскопия. Основното оборудване е следното:
--- 4 Дробометни камери с капацитет от 30, 60 и 150 тона с максимални размери 9 000/9 000/7 000 mm.
--- 11 Термични пещи с капацитет от 50, 80, 150 и 250 тона с максимален размер 13 000/9 000/4 000 mm. Термичните газови пещи са с управление на горенето, което дава възможност за голяма хомогенност на температурата в пещното пространство, което пък от своя страна гарантира точното изпълнение на термичните режими.
--- Машини за външно почистване и отстраняване на неравности по необработваемите леярски повърхнини.

- Моделен цех - Моделният цех е проектиран за обработка на 6 000 m³ дървен материал годишно. Предназначен е за изработка на дървени леярски модели с най-сложна форма, сушене на дървен материал, термично обезпаразитяване на дървен материал и изработка на дървена опаковка. Максималния диаметър на изработваните модели е 8 000 mm.

- Пресово – термичен цех - В технологично отношение Пресово – термичният цех е разделен на два участъка:
--- Ковашко – пресов участък с годишен производствен капацитет от 45 000 тона изковки
--- Термичен участък с годишен капацитет за термообработка на 3 400 тона валци за студен прокат и 23 000 тона голямо-габаритни ротационни и корпусни детайли. С технологичното оборудване на участъка може да се осъществяват всички видове термична обработка на ротационни детайли – основно валци за студен прокат, опорни валци и други.

- Цех за механична обработка - Цехът за механообработка разполага с голям брой машини за груба и окончателна механообработка на изковки и отливки: стругове (машини за струговане на ротационни детайли и карусели), борверзи, дълбокопробивни машини, фрези, шлифовъчни машини.

- Лаборатории - Лаборатория за безразрушителен контрол
Лабораторията по безразрушителен контрол в "Радомир Метал Индъстрийз" АД съществува от 1986г. Безразрушителният контрол се извършва от висококвалифициран персонал, преминал обучение по ЕN 473, по методите-Ултразвуков контрол, Магнитно-прахов контрол, Капилярен контрол, Вихрово-токов контрол, Визуален контрол.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Продукти.

>>> Стоманени отливки:
> Отливки за минно-добивната промишленост
- тяло долно за трошачка
- тяло обединено за трошачка
- тяло средно за трошачка
- тяло горно за трошачка
- траверса
- челни стени
- ролки - опорни и ограничителни
- входящи и изходящи шийки
- зъбни венци
- подбандажи
- бандажи
> Отливки за циментовата промишленост - зъбни венци, ляти опорни ролки, подбандажи, бандажи
> Отливки за корабостроенето -
- Кронщейни, различни модели
- Втулки
- Вълнорези
> Отливки за енергетиката - корпуси, зъбни венци, бандажи, главини, покривни дискове,
> Отливки за общо машиностроене - лагерни тела, противо тежести, конструкционни елементи

>>> Стоманени изковки:
> За металургията
- работни валци за студен прокат
- работни валци за горещ прокат
- опорни валци за студен прокат
- опорни валци за горещ прокат
- шпиндели
- ролки
> За циментовата промишленост
- ковани опорни ролки
- оси
- комплект опорни ролки с оси
- ограничителни ролки
> За енергетиката - генераторни валове, включително за вятърни генератори
оси
> За общо машиностроене - ексцентрик валове, прокати - валове и оси, шпиндели, ролки, втулки


>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Пазари.
Продукцията, произвеждана от фирмата, намира добър прием във всички части на света – Европа, Америка, Азия, Австралия. Предназначена е структуроопределящи икономически отрасли като: енергетика, корабостроене, циментова и химическа промишленост, добив на полезни изкопаеми, тежко инвестиционно машиностроене, индустрии за цветни и черни метали, ядрено-енергийен сектор, както и специфично военно оборудване.

Основни партньори на Радомир Метал Индъстрийз АД са Wartsila Propulsion B.V., Холандия; Wartsila Propulsion Norway AS, Норвегия; Metso Minerals Industries Inc., САЩ; Corus, Великобритания; British Steel, Великобритания; Krupp Thyssen, Германия; Steinhoff GmbH, Германия; Xtek, Inc., САЩ; U. S. Steel; Rolls Royce Marine, Норвегия, Шотландия, Полша; Mittal Steel; Akers Specialty Rolls, Франция; Gőntermann-Peipers (India) Ltd., Индия; Mariner Ship’s Equipment, Gűrdesan, Турция, както и различни програми на МО на различни държави в Европа.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. История.
Изграждането на фирмата е реализирано от Правителството на Република България в периода 1976 – 1986 г. От 1999 г., в резултат на подписан приватизационен договор, фирмата става частно акционерно дружество със 100% частни капитали. Изграждането на цялостния завод е струвало 1.5 млрд. долара.

През годините фирмата е съществувала под различни имена – Тежко машиностроене, Радомир – Метал, Радомир Леяро-ковашки комплекс”, Радомир – Метали, а в настоящия момент /от декември 2006 г./ Радомир Метал Индъстрийз АД.

През целия 20-годишен период на съществуване, фирмата е развила номенклатурата на произвежданите изделия. Технологичното оборудване е поддържано на високо техническо ниво. Над 20 млн. Евро са инвестирани в строежи, закупуване на нови машини и съоръжения, инсталации и модернизация на съществуващото оборудване.

Основните направления на инженерната дейност са в областта на металургията, пластичната деформация, термообработката, механичната обработка и електрооборудването.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Други.
Опазването на околната среда е един от приоритетите в дейността на завода. Пречиствателните съоръжения отговарят на изискванията на Европейските стандарти за качество на въздуха и водите.

* Радомир Метал Индъстрийз АД, Радомир Метал АД. Radomir Metal Industries, Radomir Metal, стоманодобивно и металообработващо предприятие, стоманодобивни и металообработващи предприятия, отливка, стомана, фирми, тежка промишленост, стоманодобивна промишленост, стоманодобив, компании, гр. Радомир, Област Перник, България.

Фирмата е добавена на: 17/10/2010   Посещения: 28701   Показвания: 32556  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0) 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Март 2018 >>
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Цитат на деня

Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, то значи ти си истински мъдрец

Антоан дьо Сент Екзюпери
Времето

Варна


Измерено преди
491 часа 24 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
566 часа 54 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
514 часа 24 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек