Вход
Регистрация

       
България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Суровини и материали
България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Металургия и металообработване

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Суровини и материали  :  Промишленост  arrow  Металургия и металообработване
Фирма / организация: Радомир Метал Индъстрийз АД
Адрес:  п.з. Индустриална зона
Град/с.: Радомир 
Област: Перник
Телефонни номера: 0777/ 8 04 89   Факс: 0777/ 8 21 34, 8 05 58

Радомир Метал Индъстрийз АД е компания с високотехнологично оборудване, предназначено за производство на ковани и лети голямо-габаритни изделия. Технологичният процес се осъществява по Ноу Хау на Японската фирма Кобе стийл, подобрена в значителна степен от познанията и богатия опит на специалистите, работещи във фирмата.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Местоположение.
Заводът е разположен на 1 800 000 кв.м. площ. Намира се на около 50 км. югозападно от столицата на Република България гр. София, непосредствено до пътя София - Перник - Радомир - Кулата - Атина.

Радомир Метал Индъстрийз АД има отлично изградена инфраструктура, включително връзка с Националната ж.п. мрежа, и е захранен с природен газ. Предприятието разполага със собствена трансформаторна ел.станция, която има директна връзка с Националната електро-енергийна система за високо напрежение.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Производствени мощности & Оборудване.
Радомир Метал Индъстрийз АД води инвестиционна политика насочена към модернизация на управлението на съществуващото оборудване и доставка на нови машини и съоръжения, свързани с механообработката и стоманодобива - шлайф до ф1600 на фирма Херкулес и ЕШП на фирма Интеко.

В технологично отношение дейността на фирма Радомир Метал Индъстрийз АД се осъществява в две основни направления:
- ковани изделия с механична обработка
- отливки с механична обработка

Радомир Метал Индъстрийз АД. В структурно отношение завода се състои от следните основни цехове:
- Скрапо цех - В Скрапо цеха се извършва подготовка на шихтата - сортиране по размер и видове стомана, надробяване до по-малки размери, напълване на бадата и транспортирането и до Стоманодобивния цех.
- Стоманодобивен цех - Стоманодобивният цех е проектиран за производство на 150 000 тона течен метал годишно. Основното технологично оборудване се състои от:
--- 3 броя Електродъгови пещи с капацитет съответно 15, 25 и 60 тона за производство на течен метал. Пещите са проектирани и изработени от фирмата ВВС – Швейцария. Предназначени са за производство на течен метал от скрап чрез мощна електрическа дъга. Оборудвани са с пещни трансформатори на напрежение 20 000 V, а електрическата дъга се възбужда от въглени електроди.
--- Инсталация за извънпещна обработка на стоманата на фирмата Standard Messo – Германия, предназначена за обработка на течния метал под вакуум. Състои се от две отделни технологични линии.
--- VAD с вместимост 12 – 70 тона, предназначена предимно за производството на блокове за коване.
--- VOD с вместимост 25 – 70 тона, предназначена за производството на високо легирана и неръждаема стомана.
--- Вакуум танкове с вместимост 80 тона – за леене на блокове под вакуум.
--- Разливочни кофи с вместимост 15, 25 и 60 тона – за транспортиране на течния метал от електродъговата пещ до мястото за разливането му.

Годишно в цеха могат да се отливат 75 000 тона блокове за коване с единично максимално тегло до 80 тона. В процес на инсталиране и пускане е ЕШП инсталация за производство на блокове до 25 тона

- Стоманолеярен цех - Стоманолеярният цех е предназначен за годишното производство на 25 000 тона фасонни отливки с единично максимално тегло до 120 тона. Формовъчните смеси, които се използват за изработка на формите са самовтърдяващи се на базата на кварцов пясък, водно стъкло и катализатор или кварцов пясък, фуранови смоли и катализатор. На местата, където има съприкосновение на течния метал с формата, както и на термичните възли, леярските форми се изпълняват с хромитов пясък, който намалява механичния и химичен пригар. В технологичния процес се използват и екзотермични и топлоизолационни материали за регулиране на топлинните баланси.

Основното технологично оборудване се състои от:
--- Формовъчна линия за отливки от 3 – 5 тона с годишна производителност на 11 000 тона.
--- Кесони за отливки с тегло 20 - 50 тона и 50 – 120 тона с годишна производителност 14 000 тона.
--- Оборудване за изработка на леярски сърца с обем до 1000 дм ³
--- Избивни решетки за грубо почистване на остатъците от формовъчната пръст върху отливките.
--- Смесители за машинна подготовка на формовъчните смеси.
--- Подвижни и стационарни питатели – за механично подаване на формовъчните смеси.

- Термично – чистален цех - В Термично – чисталния цех се извършва окончателната обработка на отливките. Тя включва премахване на леяковата система и поправка на мъртви глави. Отливките се почистват окончателно в дробометни камери и след това се подлагат на термична обработка за снемане на леярското напрежение. В цеха се извършва точен трасаж /оразмеряване/ на отливките преди да се предадат за механична обработка. След груба /първоначална, междинна/ обработка тук се извършва и безразрушителен контрол със съвременна апаратура, а именно: Ултразвуков контрол, Магнитно-прахов контрол и Цветна дефектоскопия. Основното оборудване е следното:
--- 4 Дробометни камери с капацитет от 30, 60 и 150 тона с максимални размери 9 000/9 000/7 000 mm.
--- 11 Термични пещи с капацитет от 50, 80, 150 и 250 тона с максимален размер 13 000/9 000/4 000 mm. Термичните газови пещи са с управление на горенето, което дава възможност за голяма хомогенност на температурата в пещното пространство, което пък от своя страна гарантира точното изпълнение на термичните режими.
--- Машини за външно почистване и отстраняване на неравности по необработваемите леярски повърхнини.

- Моделен цех - Моделният цех е проектиран за обработка на 6 000 m³ дървен материал годишно. Предназначен е за изработка на дървени леярски модели с най-сложна форма, сушене на дървен материал, термично обезпаразитяване на дървен материал и изработка на дървена опаковка. Максималния диаметър на изработваните модели е 8 000 mm.

- Пресово – термичен цех - В технологично отношение Пресово – термичният цех е разделен на два участъка:
--- Ковашко – пресов участък с годишен производствен капацитет от 45 000 тона изковки
--- Термичен участък с годишен капацитет за термообработка на 3 400 тона валци за студен прокат и 23 000 тона голямо-габаритни ротационни и корпусни детайли. С технологичното оборудване на участъка може да се осъществяват всички видове термична обработка на ротационни детайли – основно валци за студен прокат, опорни валци и други.

- Цех за механична обработка - Цехът за механообработка разполага с голям брой машини за груба и окончателна механообработка на изковки и отливки: стругове (машини за струговане на ротационни детайли и карусели), борверзи, дълбокопробивни машини, фрези, шлифовъчни машини.

- Лаборатории - Лаборатория за безразрушителен контрол
Лабораторията по безразрушителен контрол в "Радомир Метал Индъстрийз" АД съществува от 1986г. Безразрушителният контрол се извършва от висококвалифициран персонал, преминал обучение по ЕN 473, по методите-Ултразвуков контрол, Магнитно-прахов контрол, Капилярен контрол, Вихрово-токов контрол, Визуален контрол.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Продукти.

>>> Стоманени отливки:
> Отливки за минно-добивната промишленост
- тяло долно за трошачка
- тяло обединено за трошачка
- тяло средно за трошачка
- тяло горно за трошачка
- траверса
- челни стени
- ролки - опорни и ограничителни
- входящи и изходящи шийки
- зъбни венци
- подбандажи
- бандажи
> Отливки за циментовата промишленост - зъбни венци, ляти опорни ролки, подбандажи, бандажи
> Отливки за корабостроенето -
- Кронщейни, различни модели
- Втулки
- Вълнорези
> Отливки за енергетиката - корпуси, зъбни венци, бандажи, главини, покривни дискове,
> Отливки за общо машиностроене - лагерни тела, противо тежести, конструкционни елементи

>>> Стоманени изковки:
> За металургията
- работни валци за студен прокат
- работни валци за горещ прокат
- опорни валци за студен прокат
- опорни валци за горещ прокат
- шпиндели
- ролки
> За циментовата промишленост
- ковани опорни ролки
- оси
- комплект опорни ролки с оси
- ограничителни ролки
> За енергетиката - генераторни валове, включително за вятърни генератори
оси
> За общо машиностроене - ексцентрик валове, прокати - валове и оси, шпиндели, ролки, втулки


>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Пазари.
Продукцията, произвеждана от фирмата, намира добър прием във всички части на света – Европа, Америка, Азия, Австралия. Предназначена е структуроопределящи икономически отрасли като: енергетика, корабостроене, циментова и химическа промишленост, добив на полезни изкопаеми, тежко инвестиционно машиностроене, индустрии за цветни и черни метали, ядрено-енергийен сектор, както и специфично военно оборудване.

Основни партньори на Радомир Метал Индъстрийз АД са Wartsila Propulsion B.V., Холандия; Wartsila Propulsion Norway AS, Норвегия; Metso Minerals Industries Inc., САЩ; Corus, Великобритания; British Steel, Великобритания; Krupp Thyssen, Германия; Steinhoff GmbH, Германия; Xtek, Inc., САЩ; U. S. Steel; Rolls Royce Marine, Норвегия, Шотландия, Полша; Mittal Steel; Akers Specialty Rolls, Франция; Gőntermann-Peipers (India) Ltd., Индия; Mariner Ship’s Equipment, Gűrdesan, Турция, както и различни програми на МО на различни държави в Европа.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. История.
Изграждането на фирмата е реализирано от Правителството на Република България в периода 1976 – 1986 г. От 1999 г., в резултат на подписан приватизационен договор, фирмата става частно акционерно дружество със 100% частни капитали. Изграждането на цялостния завод е струвало 1.5 млрд. долара.

През годините фирмата е съществувала под различни имена – Тежко машиностроене, Радомир – Метал, Радомир Леяро-ковашки комплекс”, Радомир – Метали, а в настоящия момент /от декември 2006 г./ Радомир Метал Индъстрийз АД.

През целия 20-годишен период на съществуване, фирмата е развила номенклатурата на произвежданите изделия. Технологичното оборудване е поддържано на високо техническо ниво. Над 20 млн. Евро са инвестирани в строежи, закупуване на нови машини и съоръжения, инсталации и модернизация на съществуващото оборудване.

Основните направления на инженерната дейност са в областта на металургията, пластичната деформация, термообработката, механичната обработка и електрооборудването.

>> Радомир Метал Индъстрийз АД. Други.
Опазването на околната среда е един от приоритетите в дейността на завода. Пречиствателните съоръжения отговарят на изискванията на Европейските стандарти за качество на въздуха и водите.

* Радомир Метал Индъстрийз АД, Радомир Метал АД. Radomir Metal Industries, Radomir Metal, стоманодобивно и металообработващо предприятие, стоманодобивни и металообработващи предприятия, отливка, стомана, фирми, тежка промишленост, стоманодобивна промишленост, стоманодобив, компании, гр. Радомир, Област Перник, България.

Фирмата е добавена на: 17/10/2010   Посещения: 31281   Показвания: 35655  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0) 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Март 2019 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Цитат на деня

Наказанието за лъжеца не е в това, че никой не му вярва, а в това, че той на никого не вярва.


Времето

Варна


Измерено преди
386 часа 38 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
462 часа 8 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
409 часа 38 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек