Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Асоциации и организации
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници (1) 2 » 

Валя Бойчева | Ружа Георгиева | НАССР система и система за самоконтрол.   
Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Информация  :  Туризъм & Развлечения  arrow  Асоциации, организации  :  Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари  arrow  Асоциации, организации  :  Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: НАССР система и система за самоконтрол - Валя Бойчева, Ружа Георгиева
Адрес: 
Град/с.: Бургас 
Област: Бургас
Телефонни номера: 098/ 835 70 62  

Валя Бойчева | Ружа Георгиева | НАССР система и система за самоконтрол.

Разработване на НАССР системи и системи за самоконтрол , необходими за регистрация на заведения, магазини, складове , производства и други обекти за храни.
Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за храните всеки обект , който предлага , приготвя и произвежда храни трябва да има такива системи.

Повече информация:
Професионалисти, качествени работа и услуги, на достъпни цени.
Консултациите ни са насочени и относно нормативните, хигиенни изисквани за устройството на обектите за храни.

Контакти:
-- гр. Бургас
Валя Бойчева - 098/ 835 70 62
-- гр. Варна
Ружа Георгиева - 098/ 835 70 62

* Разработване, внедряване, консултации, подготовка за сертифициране по европейски стандарти - ISO 9001:2008, НАССР, ISO 22000:2005 и др. Фирми и дружества по обучение и сертификация, фирми гр. Варна & Бургас.

Фирмата е добавена на: 29/1/2014   Посещения: 39909   Показвания: 69644  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Автомобили  arrow  Официални представителства и вносители  :  Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Метални конструкции  :  Промишленост  arrow  Металургия и металообработване  :  Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Други стоки  arrow  Фирми от България / категория Други стоки
Фирма / организация: Автотрейд ООД
Адрес:  ул. Чаталджа 62
Град/с.: София 1504
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 943 32 41, 944 15 79, 846 81 49   Факс: 02/ 846 82 80

Автотрейд ООД, гр. София. Транспортно оборудване, машини и части.

Фирма Автотрейд,гр. София комплектни доставки и услуги по вноса и износа с приложение в производството на товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.

Автотрейд предлага за износ части и оборудване за:
- селскостопански и товарни ремаркета
- обработени спирачни барабани от чугун
- отливки от чугун
- мини товарачи
- лагери
- контейнери
- релси за асансьори
- екипировка и части за индустриални и селскостопански машини
- машини и съоражения за енергетиката

Фирмата изпълнява дългосрочни договори за клиенти от Германия, Италия, Испания и др.

* Автотрейд, транспортно оборудване, машини и съоражения, релси, контейнери, фирми гр. София & България

Фирмата е добавена на: 4/6/2010   Посещения: 71768   Показвания: 103302  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Евротест Контрол АД
Адрес:  бул. Г. М. Димитров 16
Град/с.: София 1797
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 965 16 00   Факс: 02/ 872 05 96

Евротест Контрол АД. Лабораторен комплекс с дългогодишен опит в областта на изследването и анализа на различни видове минерални суровини и промишлени продукти.

Евротест Контрол АД, извършва аналитична, изследователска и експертна дейност по екологични проблеми, свързани със замърсяване на природни обекти, проучване и оценка на отпадъчни материали от промишлеността, определяне на състава на суровини за оценка на емисии на парникови газове, опазване на околната среда.

В тази насока се проучват и се анализират:
- води (питейни, отпадни, руднични, вкл. киселинни руднични води)
- почви (съдържание на тежки метали, вкл. живак, и техните водоразтворими, достъпни и обменни форми)
- минерални суровини (химичен, минерален и фазов състав за оценка на емисии на парникови газове)
- отпадъци от минната и металургичната промишленост и от добив на инертни материали (минни отвали, табани, отпадъкохранилища от добив и обогатяване на руди, кариерни материали)
- растения (съдържание на тежки метали в пепел от растения)

Евротест Контрол АД извършва още:
- изпитване и калибриране на различни минерални суровини (скали, руди, минерали, строителни материали, питейни води, почви, горива – твърди, течни, газообразни)
- инженерногеоложки изследвания, строителни обекти, магистрали, свличаща, трасета за нефто- и газопроводи и др.
- екологични оценки на обекти в експлоатация и оценка на щети от стари замърсявания
- мониторинг на повърхностни и подземни води

>> Евротест Контрол АД.Лаборатория за изпитване и калибриране.
В Изпитвателната лаборатория се включват три отдела: Геология, инженерна геология и води, Елементен състав и Нефтена и въглищна геология
- При подходящи условия на лабораторна площ от 3000 кв. метра, със съвременна високочувствителна аналитична апаратура - производство на водещи фирми, се извършват измервания на над 275 отделни показатели и се издават Протоколи от изпитване за широк набор от суровини и материали: води, почви, скали, минерали, руди, концентрати, цимент, бетони, гипс, природен газ, нефт и нефтопродукти, течни горива, масла, твърди горива, метали и сплави, стъкла, растения, разтвори, отпадъци.
- Изготвят се инженерно-геоложки доклади.
- Извършва се калибриране на 14 вида средства за измерване.
- Изготвят се и се разпространяват стандартни материали от скали, руди, концентрати, глини и почви.

>> Евротест Контрол АД. Орган за контрол от вид А - Органът за контрол от вида А към „Евротест-Контрол” АД е акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005, със Сертификат рег. № 146 ОКА, валиден до 30.06.2012 г., да извършва контрол по конкретни стандарти или други нормативни документи/технически спецификации на:
- въглища: черни, кафяви, лигнитни, антрацитни, дървени, кокс и брикети от въглища (дървени и лигнитни), брикети от дървени стърготини
- природен газ (въглеводородни втечнени газове, пропан-бутан и газови смеси), втечнени въглеводороди
- масла (турбинни, моторни, трансформаторни, авиационни, хидравлични, смазочни)
- нефт и нефтопродукти (дизелово гориво, газьол, мазут, котелно гориво)
- биодизел
- почви
- води (повърхностни и подземни: питейни, минерални, битови, отпадни, производствени, придънни, морски, руднични)
- метали и сплави (стомани, чугун, феросплави), цветни метали и сплави, имитационна бижутерия, редки метали и съединения

>> Евротест Контрол АД. Орган по сертификация на продукти.
Органът по сертификация на продукти е акредитиран от ИА Българска служба за акредитация по БДС EN 45011, сертификат рег. № 6-ОСП, валиден до 30. 04. 2013 г. Органът извършва оценка на съответствието спрямо стандарти и други нормативни документи и издава Сертификати за съответствие за следните групи продукти:
- дървени въглища и брикети от дървени въглища (екобрикети, биопелети)
- рудни и скални материали (руди, концентрати, глинести суровини и др.)
- полезни изкопаеми, несъдържащи метали (варовик, глини, карбонатни минерални фуражни добавки и др.);
- черни и цветни метали и сплави (чугуни, стомани, мед, олово и др.)
- опаковки и опаковъчни материали от пластмаси, метали, хартии, картони, текстил и комбинации от тях (вкл. по Наредбите за материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки).

Процедурата по сертификация включва: контрол на производствения процес, вземане на проби от продуктите, изпитвания в акредитирани лаборатории, оценяване на съответствието от квалифицирани специалисти, вземане на решение за сертифициране на продукта от компетентна независима Комисия по сертификация, издаване на Сертификат за съответствие на продукт.

>> Евротест Контрол АД. Лице за оценка на съответствието (ЛОС) на строителни продукти. ЛОС към ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ АД извършва компетентно оценяване на строителни продукти, базирайки се в своята дейност на принципите за безпристрастност и независимост. ЛОС е създадено през 2005 г. с Решение на Съвета на директорите на ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ АД. Притежава Разрешение за оценяване на съответствието № РОССП – 10/ 27. 12. 2007 г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. През 2008 г. ЛОС е одобрено от Европейската комисия като Нотифициран орган с идентификационен номер NB 2085 в обхвата на Директива за строителни продукти 89/106 ЕЕС.
Услугите, които ЛОС извършва, са:
- Сертифициране по системи 1+ и 1. Сертификация на строителен продукт въз основа на:
-- Първоначално изпитване на типа на продукта
-- Първоначална проверка на производствения контрол
-- Надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол
-- Контролно изпитване /одит/ на пробни образци, взети от производството, от пазара или от строителната площадка.
- Сертифициране по системи 2+ и 2. Сертификация на производствен контрол въз основа на:
-- Първоначална проверка на производствения контрол.
-- Надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол.
Евротест Контрол АД. Компанията е акредитирана по ISO – 17025 от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация и притежава Сертификат за одобрение на система по качество по ISO – 9001/2000, издаден от Lloyd`s Register Quality Assurance.

* Евротест Контрол АД, калибриране, минерални суровини, инженерногеоложки изследвания, изследвания, мониторинг, подземни води, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 9/4/2010   Посещения: 23047   Показвания: 32997  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации
Фирма / организация: Ма Ве - Инжинеринг
Адрес:  ул. Калоян 24
Град/с.: Габрово 
Област: Габрово

Ма Ве - Инжинеринг (МaVe-Engineering), гр. Габрово е българска частна фирма създанена в гр. Габрово през 2008 г. от Инж. Венков и Инж. Маджаров - специалисти в областта на транспортните линии.
Услуги:
- Статистически изчисления
- Конструиране и организация за изработване на поточни линии, възли и детайли.
Фирмата работи с CAD системата Autodesk Inventor 2008, с възможност за обработка на CAD/CAM файлове на Catia V5, ProEngineer2001/Wildfire, Unigraphics, SolidWorks, SolidEdge, AutoCAD и др..

Мениджмънт и техническа документация на детайли
получени чрез механична обработка и в електронен вид са също част от услугите които предлага фирма Ма Ве - Инжинеринг (МaVe-Engineering), гр. Габрово.

* Фирми гр. Габрово

Фирмата е добавена на: 8/7/2008   Посещения: 13214   Показвания: 18392  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Курсове  :  Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Синдикален Регионален Съюз на КТ Подкрепа - Варна, гр. Варна
Адрес:  ул. Братя Шкорпил 15
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 61 25 75, 052/ 61 25 34   Факс: 052/ 61 25 68

Синдикален Регионален Съюз на КТ Подкрепа – Варна обединява синдикалните секции и общинските синдикални съюзи на територията на област Варна.
Основните функции на Синдикалния регионален съюз са:
- Осъществяване на синдикална защита на колективните и индивидуалните членове на КТ»Подкрепа» в региона и представляване интересите им на всички нива, подпомагане националните федерации и националните синдикати на национално ниво
- Оказване на организационна и методическа помощ на всички синдикални структури
- Изграждане на нови секции и общински съюзи за увеличаване на членската маса
- Подготвяне и организиране на курсове за синдикално обучениe
- Оказване на методическа помощ при провеждане на преговори и сключване на КТД по предприятия
- Участване в системата за социално сътрудничество на регионално и общинско ниво
- Организиране, провеждане и координиране на стачни действия на територията на региона, съгласувано със съответната професионална организация
- Контролни, финансови и организационни функции
- Изграждане на Консултантски синдикални центрове

Уния ЕООД – гр.Варна е регистрирано през 2001г. като търговско дружество, едноличен собственик на което е Синдикален регионален съюз на Конфедерация на труда Подкрепа - Варна.
Основна цел на регистрираното дружество е
- извършването на консултантска и учебна дейност – предоставяне на услуги на пазара на труда
- консултиране
- обучение в областта на професионалната квалификация и преквалификация
- трудовоправни консултации
- обучение и разработване на политики в областта на безопасните и здравословни условия на труд
- анализи и планиране развитието на пазара на труда на територията на Североизточен планов регион
- провеждане на курсове за квалификационно и мотивационно обучение по заявка на Агенция по заетостта и работодатели
- провеждане на чуждоезикови курсове по английски език
- провеждане на курсове за придобиване на компетенции в областта на компютърните технологии
- разработка на проекти и програми
- управление и изпълнение на проект по програма Активни услуги на пазара на труда

* 052/ 61 25 75 - Синдикален Регионален Съюз на КТ Подкрепа
052/ 61 25 34 - Уния ЕООД, гр.Варна и НТБ Подкрепа
**Конфедерация на труда Подкрепа, СРС КТ Подкрепа, трудова борса, консултации, учебна дейност, синдикални съюзи, федерация, трудовоправни консултации, гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 21/11/2007   Посещения: 43468   Показвания: 73558  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Транспорт  arrow  Морски транспорт, линии, пристанища, гара.  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Булкарго ООД
Адрес:  Одесос ул. Васил Друмев 7, етаж 1
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 642 060 (Дeжурен мобилен телефон 088/ 758 03 75 - 24 часа)   Факс: 052/ 642 070

Булкарго ООД, гр. Варна. Услуги:

Количествен и качествен стоков контрол

Инспекции / сървеи:
- инспекции за P & I: общо състояние, товар/корпус.
- инспекции преди покупка на морски съдове.
- бункерен он/оф-хайър сървей.
- контейнерни огледи: инспекции при повреди, он- и оф-хайър сървей.
- корабни он/оф-хайър сървеи.
- инспекция на товара преди товарене и след разтоварване.
- инспекция на укрепването на товара.
- проверка на корабните товарни помещения за годност за товарене.
- драфт и улаж сървеи.
- оглед на общото състояние – кондишън сървей.
- инспектиране на корпус и машинария.

Морски дейности:
- унищожаване и определяне остатъчната девиация на магнитния компас.
- скоростни изпитания на новопостроени кораби и кораби след ремонт.
- подръжка и ремонт на електро-навигационно и радио-оборудване.
- изготвяне на каргоплан за зърнени и опасни товари и защита пред пристанищната Морска Администрация.
- доставка на навигационни издания и морски карти.
- корекция на навигационни карти.
- доставка на електронни навигационни карти на С-МАР – пълномощен дистрибутор.
- търговска оценка на дългосрочни активи.
- оценки по морски застраховки – товар, корпус и машинария.

Операции с опасни товари:
- комплексни услуги по складиране, превоз и следене качеството на опасни товари.

Лицензирани оценки на активи:
- оценяване на цели предприятия.
- оценки на ДМА - машини, съоръжения, др. в областта на корабостроенето, металургията, селското стопанство, воден транспорт, туризъм; оценки на корабно оборудване.
- оценки на движимо и недвижимо имущество за нуждите на сделки по покупко-продажба и др.; оценки с цел ипотеки и ликвидация.
- оценки за нуждите на приватизация и провеждане на търгове, конкурси и други услуги в областта на приватизацията.
- оценки на стоки за залог, в т.ч. ДМА и материални запаси и др.
- консултации, бизнес оценки.

Фирмата е добавена на: 20/5/2007   Посещения: 62023   Показвания: 125473  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Енергетика  :  Промишленост  arrow  Асоциации и организации
Фирма / организация: Асоциация на Производителите на Екологична Енергия
Адрес:  ул. Любен Каравелов 15
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 62 07 70   Факс: 052/ 62 07 70

Асоциация на Производителите на Екологична Енергия. (АПЕЕ)

Асоциация на български фирми & информация за производство на ел. енергия от вятър, ветрогенератори, слънчеви панели, биомаса, водородна енергия и др.

Актуални новини за законовите рамки в производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

* Асоциации, браншови и др., България.
** Асоциации и сдружения на производители, България.

Фирмата е добавена на: 1/4/2007   Посещения: 27853   Показвания: 36078  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Интернет  arrow  Интернет реклама  :  Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Медии & Реклама  arrow  Печатни издания  :  Услуги  arrow  Информация  :  Туризъм & Развлечения  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Крас Плюс ООД
Адрес:  жк. Чайка (Строителна къща Чонков /до 25 блок/)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 088/ 768 71 33, 089/8 777 847, 087/ 812 30 66   Факс: 052/ 30 23 31

КРАС - издания за българския бизнес и туризъм в страната и чужбина. Продукти:
- Български Бизнес Страници: луксозно, национално представително издание за българския бизнес. Съдържа актуална информация за фирми: производители, директни вносители, дистрибутори. Вкл. превод на английски език.
- Български Туристически Страници: луксозно, национално представително издание за българския туризъм. Съдържа информация за хотели, ресторанти, клубове, балнеокурорти, туристически агенции, туроператори, авиокомпании и фирми за обзавеждане и оборудване на хотели и ресторанти. Вкл. превод на английски, немски и руски.
- Минерални води и Балнеотуризъм в България: актуална информация за състава и предназначението на минералните води, както и за възможностите, които се предлагат за отдих, лечение и възстановяване в балнеоложките центрове в нашата страна. Презентации по региони. Вкл български, английски и немски език.
- Селски Туризъм в България: актуална информация за обичаите, нравите и бита на българското село. Изданието съдържа информация за повече от 300 къщи за настаняване и отдих, стаи за гости и малки семейни хотели от цялата страна, представена по региони. Вкл. български и английски език.
- Разходка из улиците на София: издание с културно-историческа насоченост за град София. Пътеводителят е двуцветен и разказва за историческите и архитектурни забележителности на столицата в 6 маршрута. Информация на български и английски език.
- CD: електронен вариант на изданията, който обединява информацията от Български Бизнес Страници и Български Туристически Страници, като дава възможност за многостранно извеждане на справки по различни критерии.
- Интернет: интернет база данни със специализирана бизнес и туристическа информация при различни нива на достъп.
- Карти: Физико-географски, пътни, туристически, тематични за България, български градове и курорти.
Фирма Крас Плюс ООД подготвя за печат и нови тясно профилирани туристически издания.

* Централен офис и представителства.
-- София 1000, бул. Дондуков 57А
Тел. 02/ 981 90 40, 02/ 981 90 44, 089/ 8 777 842
-- Пловдив 4003, бул. Цар Борис III Обединител 37, Международен панаир, Палата 7, офис 7
Тел. 032/ 90 24 06, 089/ 8 777 859
-- Варна 9010, ж.к. Чайка, Строителна къща Чонков, (до блок 25), Офис 15
Тел. 052/ 30 23 31, 089/ 8 777 847
-- Бургас
Тел. 089/ 8 777 853
-- Плевен 5800, ул. Д. Константинов 23A, ет. 5, офис 10
Тел. 064/ 80 15 04, 089/ 8 777 843
-- Благоевград 2700, ул. Васил Левски 13, Административна сграда ОКС, ет.4
Тел. 073/ 88 46 37, 089/ 8 777 849
-- Пазарджик
Тел. 089/ 8 777 859
-- Добрич 9300, бул. Добруджа 28, ет. 4, офис 409
058/ 60 01 54, 089/ 8 777 855
-- Русе
Тел. 089/ 8 777 847
-- Смолян
Тел. 089/ 8 777 860, 089/ 8 777 859
** Фирмен уебсайт www.kras.net

Фирмата е добавена на: 16/2/2007   Посещения: 58964   Показвания: 98029  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Информация  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: EMT Консулт ЕООД
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 633 851, 088/ 407 05 58   Факс: 052/ 633 851

EMT Consult е консултантска фирма, специализирана в областта на системите за управление по международни стандарти:
- ISO 9001:2000
- ISO 14001:2004
- HACCP

Eкип от специалисти ще подпомогне Вашата организация да изгради и внедри система за управление, която да бъде успешно сертифицирана от международно утвърдена сертифицираща организация. Екипът на EMT Consult осигурява и професионално ниво обучението на екипа на Вашата фирма.

Съдействие във внедряването на най-новите технологии за опазване на околната среда, за да може Вашата фирма да отговори на високите изисквания на Европейския съюз в областта на опазването на околната среда.

Фирмата е добавена на: 9/1/2007   Посещения: 59281   Показвания: 131373  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации  :  Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари  arrow  Асоциации, организации  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Българска Франчайзингoва Асоциация - гр. Варна
Адрес:  бул. Мария Луиза 39, етаж 3
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 60 97 98   

Българска Франчайзингова Асоциация (БФА) е създадена през 1994 г. с цел подпомагане на малките и средни предприятия в България за усвояване на най - добрите международни практики в бизнес сферата, в която се развиват. Тя подпомага същите при диверсифициране на дейността им чрез закупуване на лицензионни или франчайзингови права от водещи в бранша компании, или им помага в разработването на ефективни дистрибуторски мрежи чрез системата на франчайзинга.

За 12 годишното си съществуване Асоциацията има изградени представителства в градовете София, Пловдив, Варна и Русе.
Асоциацията поддържа база от данни за търсене на бизнес партньори от България от страна на чуждите фирми, с цел отдаване на лицензионни или франчайзингови права.

* Асоциации, франчайз, франчайзинг, лицензи, България.

Фирмата е добавена на: 17/12/2006   Посещения: 45998   Показвания: 110573  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 » 
Промишленост; Асоциации и организации;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Септември 2023 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Времето

Варна


Измерено преди
506 часа 13 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
653 часа 43 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
529 часа 13 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек