Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Асоциации, организации
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници (1) 2 3 4 5 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Асоциации, организации  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: За теб Организация
Адрес:  ул. Македония 157
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 600 765  

Сдружение За теб, гр. Варна. За равностоен и достоен живот.

Сдружение За теб е с основна цел е да подкрепя хора в неравностойно положение и с други социални проблеми, семейства и организации за успешна реализация и интеграция, чрез създаване на независимост в начина им на живот.

Услуги:
- домашен помощник
- социален асистент
- психологическа подкрепа
- социално-правни и трудово-правни консултации
- информационно обслужване
- неформално компютърно и езиково обучение
- детегледачки
- достъп до интернет

* За теб, сдружение, помощ, социални помощници, компютърно обучение, асистенти, сдружения гр. Варна

Фирмата е добавена на: 15/6/2010   Посещения: 15877   Показвания: 27138  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Булкарго ООД ООД
Адрес:  ул. Васил Друмев 7
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 642 060, 642 070, 642 080    Факс: 052/ 642 060

Булкарго ООД, гр. Варна. Независима организация за Морски и Стоков контрол.

Дейността на компанията включва високо професионални инспекции на всякакъв вид стоки - обект на външна и вътрешна търговия, огледи на кораби и транспортни средства:
- Количествен и качествен контрол
- Инспекции/сървеи
- Mорски дейности
- Операции с опасни товари
- Лицензирани оценки на активи
- Фумигация, дезинсекция и дератизация

* Булкарго, инспекции, контрол, сертифициране, операции, дезинсекция, фирми гр. Варна

Фирмата е добавена на: 11/6/2010   Посещения: 9280   Показвания: 13806  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Вилмар Контрол ООД
Адрес:  ул. Братя Георгиевич 33, етаж 1
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 630 008, 601 674, 601 675   Факс: 052/ 601 676

Вилмар Контрол ООД, гр. Варна. Количествен и качествен контрол на стоки.

Основна дейност на фирмата е количествен и качествен контрол на стоки (насипни и пакетирани) от вътрешния стокооборот и от внос и износ в страната и чужбина

Вилмар Контрол извършва инспекции на:

- въглища, руди, торове, калцинирана сода, цимент, клинкер и др
- метали, суровини, готови изделия и други метални продукти
- нефт, нефтопродукти, химикали и техни производни
- хранителни продукти - захар, меласа, спирт, брашно, консерви
- хранителни масла и др.
- агропродукти - пшеница, царевица, слънчоглед, овес и др.

Заделяне на проби, и разработване на средни проби от горепосочените продукти и стоки. Представяне за анализ в акредитирани лаборатории.

- Контрол при обработка на товари
- Контрол при товарене и разтоварване
- Контрол над стифирането и укрепването
- Контрол над претоварни операции
- Проверки над товарни пространства и за чистота на корабните хамбари
- Пломбиране и разпломбиране на товарни пространства на транспортни средства, контейнери и пакетирани товари
- Проверки над пакетирането
- Проверки по съхраняване на товарите
емпературни режими; Вентилация и др.
- Издаване на сертификати за качество, количество, тегло и др.

* Вилмар Контрол, контрол, инспекция, издаване на сертификати, фирми гр. Варна

Фирмата е добавена на: 11/6/2010   Посещения: 8616   Показвания: 13293  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Евротест Контрол АД
Адрес:  бул. Г. М. Димитров 16
Град/с.: София 1797
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 965 16 00   Факс: 02/ 872 05 96

Евротест Контрол АД. Лабораторен комплекс с дългогодишен опит в областта на изследването и анализа на различни видове минерални суровини и промишлени продукти.

Евротест Контрол АД, извършва аналитична, изследователска и експертна дейност по екологични проблеми, свързани със замърсяване на природни обекти, проучване и оценка на отпадъчни материали от промишлеността, определяне на състава на суровини за оценка на емисии на парникови газове, опазване на околната среда.

В тази насока се проучват и се анализират:
- води (питейни, отпадни, руднични, вкл. киселинни руднични води)
- почви (съдържание на тежки метали, вкл. живак, и техните водоразтворими, достъпни и обменни форми)
- минерални суровини (химичен, минерален и фазов състав за оценка на емисии на парникови газове)
- отпадъци от минната и металургичната промишленост и от добив на инертни материали (минни отвали, табани, отпадъкохранилища от добив и обогатяване на руди, кариерни материали)
- растения (съдържание на тежки метали в пепел от растения)

Евротест Контрол АД извършва още:
- изпитване и калибриране на различни минерални суровини (скали, руди, минерали, строителни материали, питейни води, почви, горива – твърди, течни, газообразни)
- инженерногеоложки изследвания, строителни обекти, магистрали, свличаща, трасета за нефто- и газопроводи и др.
- екологични оценки на обекти в експлоатация и оценка на щети от стари замърсявания
- мониторинг на повърхностни и подземни води

>> Евротест Контрол АД.Лаборатория за изпитване и калибриране.
В Изпитвателната лаборатория се включват три отдела: Геология, инженерна геология и води, Елементен състав и Нефтена и въглищна геология
- При подходящи условия на лабораторна площ от 3000 кв. метра, със съвременна високочувствителна аналитична апаратура - производство на водещи фирми, се извършват измервания на над 275 отделни показатели и се издават Протоколи от изпитване за широк набор от суровини и материали: води, почви, скали, минерали, руди, концентрати, цимент, бетони, гипс, природен газ, нефт и нефтопродукти, течни горива, масла, твърди горива, метали и сплави, стъкла, растения, разтвори, отпадъци.
- Изготвят се инженерно-геоложки доклади.
- Извършва се калибриране на 14 вида средства за измерване.
- Изготвят се и се разпространяват стандартни материали от скали, руди, концентрати, глини и почви.

>> Евротест Контрол АД. Орган за контрол от вид А - Органът за контрол от вида А към „Евротест-Контрол” АД е акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005, със Сертификат рег. № 146 ОКА, валиден до 30.06.2012 г., да извършва контрол по конкретни стандарти или други нормативни документи/технически спецификации на:
- въглища: черни, кафяви, лигнитни, антрацитни, дървени, кокс и брикети от въглища (дървени и лигнитни), брикети от дървени стърготини
- природен газ (въглеводородни втечнени газове, пропан-бутан и газови смеси), втечнени въглеводороди
- масла (турбинни, моторни, трансформаторни, авиационни, хидравлични, смазочни)
- нефт и нефтопродукти (дизелово гориво, газьол, мазут, котелно гориво)
- биодизел
- почви
- води (повърхностни и подземни: питейни, минерални, битови, отпадни, производствени, придънни, морски, руднични)
- метали и сплави (стомани, чугун, феросплави), цветни метали и сплави, имитационна бижутерия, редки метали и съединения

>> Евротест Контрол АД. Орган по сертификация на продукти.
Органът по сертификация на продукти е акредитиран от ИА Българска служба за акредитация по БДС EN 45011, сертификат рег. № 6-ОСП, валиден до 30. 04. 2013 г. Органът извършва оценка на съответствието спрямо стандарти и други нормативни документи и издава Сертификати за съответствие за следните групи продукти:
- дървени въглища и брикети от дървени въглища (екобрикети, биопелети)
- рудни и скални материали (руди, концентрати, глинести суровини и др.)
- полезни изкопаеми, несъдържащи метали (варовик, глини, карбонатни минерални фуражни добавки и др.);
- черни и цветни метали и сплави (чугуни, стомани, мед, олово и др.)
- опаковки и опаковъчни материали от пластмаси, метали, хартии, картони, текстил и комбинации от тях (вкл. по Наредбите за материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки).

Процедурата по сертификация включва: контрол на производствения процес, вземане на проби от продуктите, изпитвания в акредитирани лаборатории, оценяване на съответствието от квалифицирани специалисти, вземане на решение за сертифициране на продукта от компетентна независима Комисия по сертификация, издаване на Сертификат за съответствие на продукт.

>> Евротест Контрол АД. Лице за оценка на съответствието (ЛОС) на строителни продукти. ЛОС към ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ АД извършва компетентно оценяване на строителни продукти, базирайки се в своята дейност на принципите за безпристрастност и независимост. ЛОС е създадено през 2005 г. с Решение на Съвета на директорите на ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ АД. Притежава Разрешение за оценяване на съответствието № РОССП – 10/ 27. 12. 2007 г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. През 2008 г. ЛОС е одобрено от Европейската комисия като Нотифициран орган с идентификационен номер NB 2085 в обхвата на Директива за строителни продукти 89/106 ЕЕС.
Услугите, които ЛОС извършва, са:
- Сертифициране по системи 1+ и 1. Сертификация на строителен продукт въз основа на:
-- Първоначално изпитване на типа на продукта
-- Първоначална проверка на производствения контрол
-- Надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол
-- Контролно изпитване /одит/ на пробни образци, взети от производството, от пазара или от строителната площадка.
- Сертифициране по системи 2+ и 2. Сертификация на производствен контрол въз основа на:
-- Първоначална проверка на производствения контрол.
-- Надзор, оценяване и одобряване на производствения контрол.
Евротест Контрол АД. Компанията е акредитирана по ISO – 17025 от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация и притежава Сертификат за одобрение на система по качество по ISO – 9001/2000, издаден от Lloyd`s Register Quality Assurance.

* Евротест Контрол АД, калибриране, минерални суровини, инженерногеоложки изследвания, изследвания, мониторинг, подземни води, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 9/4/2010   Посещения: 20599   Показвания: 29552  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Курсове  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Прозорец към света - Сдружение за незрящи хора - Христина Манева
Адрес:  ул. Петко Сайнов 3 (Дом на културата на слепите)
Град/с.: Варна 9009
Област: Варна
Телефонни номера: 089/ 439 91 68  

Прозорец към света - Сдружение гр. Варна. Сдружение за компютърна подготовка на незрящи хора.

Прозорец към света е неправителствена организация в полза за хора с увреждания.

Изграден компютърен център за подготовка на незрящи хора.
Подготовката протича индивидуално, посредством т. нар. "говореща програма".

Напълно безплатно обучение за незрящи хора. Сдружението разполага с интернет зала.

* Прозорец към света, незрящи хора, обучение, сдружение, компютърна подготовка, гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 3/2/2010   Посещения: 16465   Показвания: 27286  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Добрички панаир АД
Адрес:  ул. Независимост 7, етаж 3
Град/с.: Добрич 9300
Област: Добрич
Телефонни номера: 058/ 603 152, 604 283   Факс: 058/ 604 283

Добрички панаир АД е създаден през 1993 г. с предмет на дейност организиране на панаири, изложби, изложения, симпозиуми, тематични семинари в областта на:
- селското стопанство
- хранително-вкусовата промишленост и други браншове

Добрички панаир АД поддържа контакти с търговско-промишлените камари на Румъния, Турция, Австрия, както и много от посолствата на страните, с които поддържа тесни икономически отношения.

Добрички панаир АД е член на Българската асоциация на панаирните и изложбени организатори - БАПИО.

Дружеството работи със съдействието на Министерството на земеделието и храните, Българската търговско-промишлена палата и Стопанската камара.

* Организиране на събития, панаири, мероприятия, фирми гр. Добрич & България.


Фирмата е добавена на: 22/10/2009   Посещения: 8907   Показвания: 13362  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Фън Шуй Консулт ЕООД
Адрес:  ул. Тунджа 29
Град/с.: София 1463
Област: София - град
Телефонни номера: 088/ 858 33 39  

Фирма Фън Шуй Консулт ЕООД, гр. София, предлага проекти, консултации, услуги и съвети в областта на Фън Шуй.

Услуги:
- Устна консултация
- Фън шуй проект
- Изработка на защитен екран
- Медальон Двойно щастие

* Фън Шуй, консултации, дизайн, съвети, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 15/7/2009   Посещения: 9665   Показвания: 14059  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Интернационални контакти и информация Асоциация - Сава Павлов
Адрес: 
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 088/ 810 29 47  

Асоциация Интернационални контакти и информация работи за създаването и въвеждането в експлоатация на интегрирана среда за търсене, събиране, натрупване и анализ на данни и информация - насочване и предоставяне на търговска информация.

Асоциацията се стреми да подпомогне усилията на бизнеса в посока повишаване на ефективността му, като се базира на своя човешки потенциал и контакти.

* Бизнес асоциации, анализ на данни, бизнес връзки, бизнес партньори, бизнес инвестиции, системи за управление, ISO 9008

Фирмата е добавена на: 9/7/2009   Посещения: 9250   Показвания: 13198  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Курсове  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Дарби Организация - Дарби - консултантска къща за образование в чужбина
Адрес:  ул. Добри Чинтулов 14
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 632 001, 087/ 869 61 20   Факс: 052/ 632 001

Дарби, гр. Варна. Kонсултантска къща за образование в чужбина, езикови курсове IELTS, колеж в България.

- Консултантски услуги за образование в чужбина
- Университети и колежи в Европа и САЩ
- Елитни средни училища
- Езикови програми в чужбина
- Училище за придобиване на английска A - level диплома в България
- Сертификатни курсове - IELTS - foundation и graduation
- Work & Travel
- Au Pair
- Sandwich програми
- Бизнес английски
- Фирмени обучения

* Езикови курсове, образование в чужбина, студентски бригади

Фирмата е добавена на: 3/7/2009   Посещения: 15318   Показвания: 25812  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Асоциации, организации
Телефонни номера: 088/ 845 62 32, 087/ 833 07 35  

Канис - школа за обучение на кучета и техните собственици, гр. Пловдив.

Канис - школа за обучение на кучета и техните собственици, гр. Пловдив предлага:
- Помощ при закупуване и избор на порода куче
- Отглеждане, възпитание и социално поведение
- Съвети как да се научим да управляваме нашето куче и да контролираме неговите желания и действия
- Запознаване, анализ и решаване на проблеми като агресия без причина към хора и кучета /аномалии в социалното поведение на кучето в зряла възраст/
- Индивидуални и групови занимания
- Организиране на: курсове и лекции; демонстрации на стабилно и правилно поведение на кучета
- Домашни посещения
- Психоанализа
- Тестове и изпитания
- Подготвяне на кучета за изложба
- Подготвяне на кучета за спорт
- Специална подготовка на кучета от всички породи
- Избор и подготовка на кучета за охрана

* Canis, Kanis, Програма Canis, Programa Canis, фирми гр. Пловдив.

Фирмата е добавена на: 18/5/2009   Посещения: 9287   Показвания: 13258  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 3 4 5 » 
Услуги; Асоциации, организации;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2021 >>
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31