Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Минно-добивна Промишленост
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Суровини и материали  :  Промишленост  arrow  Металургия и металообработване  :  Промишленост  arrow  Минно-добивна Промишленост
Фирма / организация: Аурубис България АД
Адрес:  п.з. Индустриална Зона
Град/с.: Пирдоп 2070
Област: Софийска област

Аурубис България АД.

Основната дейност на Аурубис България е преработването на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам. Състои се от четири основни производствени единици: металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика.

Към момента в компанията работят 800 служители. През последните 10 години за модернизация на производството и екологично ефективни подобрения са инвестирани над 500 млн. евро.

През 2011 г. производството на Аурубис България възлиза на 308 000 тона анодна мед, 226 000 тона катодна мед и 1 милиона тона сярна киселина.

> Аурубис България АД. Местоположение.

Заводът на Аурубис България се намира на 80 км от столицата София, в близост до гр. Пирдоп и гр. Златица в района на Средногорието между Стара планина и Средна гора

> Аурубис България АД. Продукти, суровини, производство:

Продуктите на Аурубис България намират широко приложение за производството на медни изделия и в отрасли като електротехника, електроника, химическа индустрия, строителство и автомобилостроене. Производството в завода до гр. Пирдоп обхваща следните основни звена: металургия, рафинерия, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика. Основната дейност на компанията е преработването на медни концентрати, производството на медни аноди и медни катоди, както и вторични продукти като сярна киселина и фаялит.

-- Мед (Cu)
Хората са се научили да ползват метала „мед” преди повече от 10 000 години още по времето на Каменната епоха, под формата на бронзови сплави на мед и калай. Латинското наименование на елемента е Cyprium и произхожда от името на остров Кипър, където римляните добивали мед от богати рудници и наричали метала „aes cyprium“, което означава „метал от Кипър”.

Медта е метал, който може да бъде рециклиран безброй пъти без това да навреди на качеството му. Рециклирането му пести не само ресурси, но също така помага да се пести и енергия, необходима за добив и преработка на рудата. Благодарение на отличната си електропроводимост, медта е идеална за приложение в електротехниката, електрониката и телекомуникациите. Разширяването на мрежата на нашия офис, увеличаващата се необходимост от телекомуникации в нашите домове, както и високите стандарти на сигурност и комфорт в дизайна на днешните автомобили, гарантират, че потребността от мед ще се увеличава непрекъснато. Около 25 кг. мед средно се използват в производството на днешните автомобили. Нашият модерен начин на живот не би бил възможен без мед. Медта, също така, има своето приложение и в архитектурата и строителната индустрия - освен електрическите проводници, масово се използват медни тръби във водоснабдителните и отоплителните системи в домовете ни. Често медта се използва и за изграждането на покриви и облицовки поради добрата си устойчивост на корозия и последно, но не и по значение, поради запомнящ се външен вид.

-- Суровини
--- Меден концентрат - Основната суровина на Аурубис България са медните концентрати, произведени от минната индустрия. Ние преработваме повече от 1.1 млн. тона меден концентрат с произход от Северна и Южна Америка, Черноморския регион и България. Медни концентрати се доставят с кораби на Пристанище Бургас и се превозват с железопътен транспорт до производствената база на компанията в Пирдоп.

Аурубис България осъществява измерване и опрабване на медните концентрати на пристанище Бургас. Качеството на постъпващите суровини се контролира от акрединираната лаборатория на компанията.

--- Рециклиране
Аурубис България е най-големият преработвател на вторични суровини на мед в Югоизточна Европа. Ние рециклираме NO1 медни отпадъци (Berry), NO2 медни скрап (Birch/Cliff), бронз и гранулирани мед, според класификацията на Institute of Scrap Recycling Industries. Медният скрап се преработва до чисти медни катоди (LME) клас А на три фази на рафиниране.

Аурубис непрекъснато инвестира в съоръжения за преработване, за да осигури най-модерния стандарт за рециклиране по зелен и устойчив път.

-- Основни производствени звена

--- Металургично производство
Състои се от четири основни участъка:

Шихтов и сушилен участък - постъпват и се шихтоват медните концентрати (Cu~20%). Шихтата се суши в две парни сушилни пещи с цел намаляване на влагата.

Топилен участък - извършва се топенето на шихтата в пещ за топене в летящо състояние (флаш-пещ) с цел частично окисляване и разтопяване на шихтата. В следствие на протичането на химични реакции, се образуват щейн (Cu~65%) и шлака. Технологичните газове от топилна пещ преминават през котел-утилизатор с цел използване на топлинната енергия.

Конверторен участък - щейнът от топилна пещ се транспортира до конвертори. От процесът на конвертиране се получава черна мед с концентрация 98÷99% и шлака. Шлаката, получена от конверторите и от топилна пещ се, транспортира до „Обогатителна фабрика”. Серните газовете от топилна пещ и конверторите се отвеждат към производство «Сярна киселина». Неориентираните газове, които излизат при завъртане на конверторите, се пречистват през вторична газоочистваща система.

Аноден участък – тук черната мед се рафинира в две анодни пещи, с цел повишаване чистотата на медта над 99.5%. Отливат се аноди спрямо спецификациите на вътрешните и външните клиенти.

--- Рафинерия
В рафинерията постъпват около 2/3 от анодите, произведени в металургично производство. Чрез електролизен процес от тях се произвежда катодна мед с чистота 99,99%.

Рафинерията функционира по последна технология в тази област ISA 2000 (Австралия) с напълно автоматизирана техника от Outotec (Финландия) и кранова система Kuenz (Австрия).

Разположението на машините в рафинерията е в посока юг-север, като анодите влизат от юг, а катодите излизат от север, където се подреждат на площадката за складиране и експедиция. Управлението и контролът на процеса се осъществава посредством автоматизирана система за управление “DCS 7”, проектирана и внедрена от компанията “SIEMENS”.

Проектът за изграждане на новата рафинерия през 2008 г. е на стойност 82 млн. евро и е обявен за най-голямата индустриална инвестиция в страната за съответния период.

--- Производство на сярна киселина
Преработката на серните технологични газове, отделящи се при пирометалургичната преработка на медните концентрати в топилна пещ и конверторите в металургичното производство, се реализира в производство „Сярна киселина”. Работи се с две системи за производство на сярна киселина, а управлението се осъществява чрез автоматизирана система. Сярната киселина е предназначена както за външни клиенти, така и за вътрешни нужди. В специално изградена пречиствателна станция постъпват отпадните води от всички производства, очистват се от тежки метали и се неутрализират, преди да бъдат безопасно заустени в естествени водоизточници.

--- Обогатителна фабрика
Шлаките от топилна пещ и конверторите, получени вследствие на металургичния процес, се преработват в обогатителна фабрика с цел извличане на остатъчната мед.

Технологичният процес се контролира и управлява чрез автоматизирана система. Използва се флотационен метод на обогатяване, при който се получават два продукта:

» меден концентрат, който се връща обратно в металургично производство;

» фаялит (железен пясък), част от който се депонира в хвостохранилище, изградено по последни европейски стандарти.

-- Продукти

--- Катоди
Медни катоди – мед с чистота 99,99% се извлича под формата на катод, по време на процеса на електролиза на нерафинирана мед. Медните катоди са основна суровина за преработващата индустрия.

--- Сярна киселина
Сярната киселина е най-необходимото и многостранно използвано химично вещество в световен мащаб. Тя се използва в почти всички сектори на промишлеността. Типични области на приложение са производството на торове, пигменти, както и в извличането на метални руди. В допълнение, сярна киселина се използва широко в химическата индустрия, при производството на влакна, флуороводородна киселина, сушенето на хлор и много други. Източниците на суровини за производство на по-голямата част класове сярна киселина, са сяра или серен двуокис (SO2). В производството на Аурубис България се оползотворяват технологичните газове, отделяни при пирометалургичните процеси за добиване на мед.

Въпреки че сярната киселина, произвеждана от Аурубис България, е сред най-качествените на този пазар, компанията инвестира допълнително в началните етапи на пречистване, с цел допълнително повишаване качеството на продукта.

Аурубис България произвежда два вида H2SO4 - техническа и акумулаторна.

--- Фаялит (железен пясък)
Фаялит (железен пясък)
Поради технологията на металургичния процес, шлаките от флаш пещта и от конверторите съдържат остатъчна мед, която се извлича в Обогатителна фабрика чрез смилане и флотация. Получават се два продукта: флотационен меден концентрат и флотационен продукт, наречен фаялит или железен пясък.

Фаялитът е прахообразен материал с високо съдържание на желязо и силициев двуокис под формата на минерали, основните от които са: фаялит, магнетит, кварц и т.н. Плътността на материала е около 3.6 г/куб.см.

Част от фаялита се използва в циментовата индустрия като добавка, съдържаща желязо. Може да бъде използван и в други области на строителството, както и като изходна суровина за добиване на желязо.

> Аурубис България АД. История.

Медодобивният завод е изграден в близост до гр. Пирдоп в периода 1955–1958 г., като по това време се състои от следните производствени единици: металургично производство, рафинерия, производство на сярна киселина и цех за производство на благородни и редки метали. На 21 ноември 1958 г. е отлято първото количество анодна мед, а на 6 декември същата година е официалното откриване на завода.

През месец септември 1997 г., международната компания Юнион Миниер с централа в Брюксел, Белгия подписва приватизационен договор с българското правителство и така придобива завода. През месец април 2005 г. медното производство на групата Юмикор се обособява в самостоятелна компания – Кумерио, и акциите и са регистрирани на фондовата борса в Брюксел.

През април 2008 г. групата Кумерио е придобита от Норддойче Афинери (NA) след одобрение на Европейската комисия в началото на годината. Новата компания се превръща в най-големия производител на мед в Европа, както и най-големият световен лидер в преработката на мед.


> Аурубис Груп

Аурубис е водеща интегрирана група за производство на мед и най-големият преработвател на мед в света. Групата произвежда 1 млн. тона медни катоди всяка година и различни медни продукти от тях. Аурубис има 6 300 служители, заводи в Европа и в САЩ и широка мрежа за обслужване и продажби на медни продукти в Европа, Азия и Северна Америка.

Благодарение на широката и гама услуги, се нарежда сред световните лидери в този сектор. Основното производство е медни катоди от медни концентрати, меден скрап и рециклирани медни суровини. Те се произвеждат от Групата под формата на медна тел, предварително валцовани ленти и полуготови медни продукти, както и медни пръти и профили от мед и медни сплави. Благородни метали и редица други продукти като сярна киселина и железни силикати, са част от продуктовата гама на компанията.

Клиентите на Аурубис са компании от областта на медопреработването, електроинженерството, електрониката и химическата индустрия, а също и доставчици от сферата на строителството и автомобилостроенето.

Аурубис има за свой приоритет разрастването и увеличаването на корпоративната стойност. В центъра на стратегията е да укрепване бизнеса посредством предоставените възможности за растеж, отговорното отношение към хората, оползотворяването на ресурсите и околната среда.

Дяловете на Аурубис са част от Prime Standard Segment на германската борса и са листвани в MDAX, Европейския Stoxx 600, както и Global Challenges Index (GCX).

> Аурубис България АД. Опазване на околната среда.
Поради естеството на материалите, чрез които се осъществява процеса на металургично производство, неизбежно е влиянието, което се оказва върху околната среда. Извършва се непрекъсната оптимизация на този процес, за да се намали въздействието върху околната среда, като това е основен приоритет на Аурубис България.

От приватизацията на предприятието през 1997 г. до сега за модернизиране са вложени близо ? 500 млн., като ? 100 млн. от тях са използвани за изпълнение на мерките, предприети за подобряване на представянето на компанията по отношение на околната среда. Важна инвестиция е осъществена между 2006 и 2008 г. за изграждането на газоочистваща система на стойност от ? 12.5 млн.

През м. юни 2011 г. стартира новата инвестиционна програма на компанията „Аурубис България 2014”, която предвижда инвестиции на стойност ? 44.6 млн., от които над ? 25 млн. ще бъдат вложени за преки екологични мерки.

> Аурубис България АД. Отличия.

През годините Аурубис България е отличена с множество корпоративни награди. Сред тях са „Инвеститор на годината” (2007 г.), „Най-добър корпоративен инвеститор” (2008 г.), „Корпоративен дарител на годината” (2011 г.), "Най-зелено индустриално предприятие" (2011 г.) и др.

* Аурубис България АД. Контакти.
-- Централен офис
България
Област София
Гр. Пирдоп
Индустриална Зона
Тел. 0728/ 6 23 03
0728/ 6 26 36

** Аурубис България АД, Aurubis Bulgaria, Аурубис Груп, Aurubis Group, производство, производители на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам, медодобивен комбинат.

Фирмата е добавена на: 12/10/2012   Посещения: 38228   Показвания: 43915  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Цимент, пясък, чакъл  :  Промишленост  arrow  Минно-добивна Промишленост
Фирма / организация: Ескана АД
Адрес:  ул. Арх.Петко Момилов 26
Град/с.: Варна 9010
Област: Варна

Ескана АД, гр. Варна. Добив и търговия с инертни материали.

> Ескана АД, гр. Варна. Дейност.
Фирмата е основен производител на сертифицирани трошено-каменни фракции и естествени пясъци във Варненска област, и наследник на бившето държавно предприятие „Инертни материали” – Варна, създадено през тридесетте години на миналия век.

> Ескана АД, гр. Варна. Продукти & Продуктова гама.
Ескана АД, гр. Варна. Ескана АД, гр. Варна произвежда трошено-каменни фракции и пясъци по предназначение:
- ДМ за бетон и бетонови изделия
- ДМ за разтвори
- СМ за битумни смеси
- Трошен камък за ЖП линии
- Други фракции за брегоукрепване, предпазни диги, контрафорси, пълнежи
и др. ...

> Ескана АД, гр. Варна. Обекти.
- Кариера Сини Вир - разположена е в района на село Цонево, община Дългопол, област Варненска.
- Кариера Ветрино - отстои на четири километра южно от село Ветрино, община Ветрино, област Варненска.
- Кариера Марциана - разположена е в района на град Девня.
- Кариера Ляхово - отстои на около един километър от село Ляхово, община Балчик, област Добричка и на седем километра от град Балчик.
- Кариера Старо Оряхово - разположена е в землището на село Старо Оряхово, община Долни Чифлик, област Варненска.
- Кариера „Садово” - разположена е в землището на село Садово, община Аврен, област Варненска.
- Кариера Езерото - намира се в района на Южна промишлена зона град Варна, в островната част.

> Ескана АД, гр. Варна. Услуги.
- Строителство
- Лабораторни изпитвания
- Изработване на цялостни, годишни и проекти за рекултивация
- Геологопроучвателна дейност
- Пробивно-взривни работи
- Геодезични и маркшайдерски замери
- Отдаване на машини под наем
- Производство и монтаж на PVC дограма и прахово боядисване

> Ескана АД, гр. Варна. Сертификати.
С цел подобряване характеристиките на предлаганите добавъчни материали, Ескана АД изгражда и внедрява система за управление на качеството и система за безопасни и здравословни условия на труд.

> Ескана АД, гр. Варна. Членства.
Дружеството е едно от водещите в българската минна индустрия, активен член на Българската минно-геоложка камара.

* Ескана АД, Eskana AD, Escana AD, Инертни материали – Варна, инертни материали, чакъл, камъни, фракции, кариери, битумни смеси, машини и техника под наем, взривни работи, производители, фирми гр. Варна & Варненска Област & България.

Фирмата е добавена на: 10/6/2010   Посещения: 19005   Показвания: 33205  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Суровини и материали  :  Промишленост  arrow  Минно-добивна Промишленост
Фирма / организация: Асарел-Медет АД
Адрес: 
Град/с.: Панагюрище 4500
Област: Пазарджик
Телефонни номера: 0357/ 6 02 10   Факс: 0357/ 6 02 50, 6 40 85

Асарел-Медет АД, гр. Панагюрище. Производство и търговия за страната и чужбина висококачествени медни концентрати, цeментационна и катодна мед.

Минно-обогатителен комплекс Асарел-Медет АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни и други руди, осигуряваща над 50% от националното производство на жизненоважния за човешкото развитие метал мед.

Асарел-Медет АД произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени медни концентрати, цементационна и катодна мед.

* Асарел-Медет, минно добивна дейност, добив на руда, мед, медни концентрати, фирми гр. Панагюрище.

Фирмата е добавена на: 21/5/2010   Посещения: 19793   Показвания: 24889  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници
Промишленост; Минно-добивна Промишленост;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Септември 2023 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30