Вход
Регистрация
Специална оферта Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата

Презентация:

Полистил
Счетоводна кантора, счетоводни услуги, счетоводно абонаментно обслужване, данъчни консултации и др.

Адреси & Контакти:
 гр. Варна 9020, ул. Георги Живков 43
 
 тел. 088/ 885 60 06
087/ 660 63 77
 

 работно време:
От понеделник до петък
09:00ч - 18:30ч

Фирмен профил:

Към Фирмения Профил
Виж на картата

 

Счетоводно приключване

Счетоводна Кантора Полистил, гр. Варна.

Счетоводна Кантора
Полистил предлага дейности за годишно счетоводно приключване
- Съставяне на годишна декларация на физически и юридически лица
- Попълване и подаване на статистически формуляри
- Съставяне на годишен финансов отчет на фирми - АД, ООД, ЕООД, ЕТ и всички др.


Счетоводна Кантора Полистил, пълен цикъл от счетоводни  услуги във връзка със счетоводното обслужване на дейността на фирмите.

 

 

Счетоводна Кантора Полистил предлага различни услуги във връзка с приключването на финансовата година:

- Годишно счетоводно приключване

- Изготвяне на годишен финансов отчет

- Консолидиран финансов отчет

- Съставяне на статистически формуляри

- Съставяне на годишна данъчна декларация за физически и юридически лица


>> Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет -
Годишното счетоводно приключване е заключителния етап на текущо воденото счетоводно отчитане на дейността на фирмата през цялата финансова година. То се изразява в окончателно оформяне на финансовия резултат от нейната дейност и се изразява в съставяне на годишен финансов отчет към 31 декември за съответната финансова година.
- счетоводен баланс
- отчет за приходите и разходите
- оповестяване на счетоводната политика
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал, справка за ценните книжа
- справка за дълготрайните активи
- справка за финансовите резултати
- справка за приходите и разходите от лихви
- справка за отсрочените данъчни активи
- справка за участия в капиталите на други предприятия
- справка за вземанията, задълженията и провизиите.
Във връзка с годишното счетоводно приключване на фирми с участия в капитала на други предприятия се съставят консолидиран финансов отчет за дейността на цялата група.

>> Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация - След съставяне на годишния финансов отчет на фирмата е необходимо да се състави и годишната данъчна декларация по ЗКПО. Внимателно се следи за отразяването на всички данъчни облекчения и за коректното формиране на годишния финансов резултат. Съставя се и годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица по ЗОДФЛ, както и всички други данъчни декларации, които се подават на годишна база. Годишна данъчна декларация се съставя от всички данъчно задължени лица по съответните закони. Тя следва да бъде подадена в данъчните служби в законово определените срокове и да съдържа коректна информация, за да бъдат избегнати глоби за закъснение и невярно съдържание.

>> Съставяне на статистически формуляри - Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за статистиката всички лица, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на органите на статистиката достоверни данни относно дейността им, както и за техни клонове, поделения или други структурни звена, при изследвания, за които в Националната програма за статистически изследвания е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Задължените по този закон лица, които не предоставят в срок или откажат да предоставят данни на статистиката, или предоставят неверни данни, се наказват с глоба.

Годишното счетоводно приключване представлява заключителен етап на финансово - счетоводната дейност във всяка фирма за съответната календарна година. Изразява се в обобщаване на информацията от текущото счетоводното отчитане и формиране на крайния финансов резултат – печалба или загуба – от дейността на фирмата.

Осъществява се към дата 31.12. и се базира на съответните нормативни документи:
- Закон за счетоводството
- Национални счетоводни стандарти
- Закон за корпоративното подоходно облагане и други законови и подзаконови нормативни документи.

В резултат от годишното счетоводно приключване се подготвят началните салда за следващата отчетна година, осъществява се анализ на цялостната дейност на фирмата през отчетната финансова година, изготвяне на обобщени показатели за финансовото и имуществено състояние на фирмата, за постигнатия финансов резултат през отчетния период и др.

Годишното счетоводно приключване се осъществява при спазване на разпоредбите на конкретни законови и подзаконови нормативни документи.

- Закон за счетоводството
- Национален сметкоплан
- Национални счетоводни стандарти
- Международни счетоводни стандарти
- Търговски закон
- Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
- Закон за данък върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
- Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
- Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
- Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за приложението му
- Закон за акцизите (ЗА)
- Кодекс за задължителното обществено осигуряване
- Закон за здравно осигуряване и др.

В посочените по-горе нормативни документи законодателят е определил редът и процедурите, по които следва да се осъществява процеса на годишно счетоводно приключване. Определя се обхвата на дейността, начинът за изчисляване на обобщаващите показатели за дейността на фирмата, документите, които се попълват във връзка с годишното счетоводно приключване – Годишен счетоводен отчет (Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения No.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 съгласно счетоводното законодателство), Годишна данъчна декларация, Статистически формуляри и др.

За всяка финансова година годишното счетоводно приключване се основава на законовите изменения за съответния отчетен период. В тази връзка е необходимо да се съблюдават всички промени, засягащи конкретни аспекти на фирмената дейност и процедурите по годишното счетоводно приключване като цяло.

Това налага постоянно да се следят и анализират всички законови и подзаконови изменения, което изисква допълнителни ресурси от фирмата. Именно тук се намесва добрият счетоводител и финансов аналитик. Тук нашите висококвалифицирани специалисти ще Ви окажат необходимата помощ и съдействие, съобразно последните нормативни промени в Българското законодателство.

Презентация:(Меню услуги:)

Счетоводни услуги

Счетоводно обслужване

Счетоводно приключване

ДДС

Абонаментно обслужване на фирми

Данъчни консултации


 

Счетоводна Кантора Полистил, кантора, кантори, счетоводни кантори, Данъчни консултации, данъчното облагане, Данъци, Данъчни консултации, Данъчни казуси, счетоводно обслужване, счетоводство, одит, счетоводства, изчисляване, изчисления, ДДС, регистрация по ддс, регистрация на фирми по ддс, финансов отчет, счетоводно приключване, статистически формуляри, финансов отчет, счетоводно обслужване, комплексни счетоводни услуги, Абонаментното счетоводно обслужване, schetovodstvo, s4etovodstvo, s4etowodstwo, schetovodni uslugi, обработка на документи, изчисляване, изчисление, Счетоводна Кантора Полистил гр. Варна, Регистрация по ДДС, възстановяване на ДДС
www.polistil.biznesa.com

Върни се нагоре
Специална оферта Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Юни 2021 >>
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30