Вход
Регистрация
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт

Презентация:

3К ООД, гр. Варна
Инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Централен Офис:
гр. Варна, ул. Велико Христов 8, ет. 2, ап. 6
Тел/факс: 052/ 604 791

Фирмен профил:

Към Фирмения Профил
Виж на картата

Нови технологии и решения:

Фирма ООД, гр. Варна работи над 17 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Фирма ООД, гр. Варна. Едно от направленията в  дейността на фирмата е разработване и внедряване на нови технологии и решения:
- Телекомуникации по електрическата мрежа
- Безжични комуникации
- Системи за енергиен мониторинг
- Автономни хибридни и PV системи

I. Телекомуникации по електрическата мрежа

Съвременна и надежна технология.
Технологията Powerline Communication (PLC) позволява пренасянето на данни и говор по съществуващите електроразпределителни мрежи. По този начин електроразпределителните мрежи се използват като телекомуникационни. Технологията се разработва от повече от 20 години от водещи фирми в областта на телекомуникациите и енергетиката.

Чрез достъп до (електрическия) контакт на потребителя, става възможно развитието на изцяло нов бизнес потенциал, като Internet, телефония, телеконтрол, “интелигентни домове” и други.

За да могат да се използват електроразпределителните мрежи за PLC, сигналите които трябва да се излъчат се модулират по електрическата мрежа с използване на специализиран процес. Крайният потребител може да провежда телефонни разговори или да сърфира в Internet, чрез който и да е електрически контакт, снабден с Powerline модем. Модулираните сигнали в електрическата мрежа се отделят с помощта на стандартен интерфейс в местния трансформатор или в разпределителна кутия и се пренасят по така наречената “backbone” мрежа, т.е. Internet или обществена телефонна мрежа.

Чрез PLC технологията всеки контакт се превръща във високоскоростна точка за достъп до Internet или телефонна линия. Всичко, което трябва да имат потребителите, за да направят това възможно е Powerline модем с Ethernet интерфейс, към който може да включите PC или лаптоп.

Сигналите се внасят във всяка точка на мрежата ниско напрежение. В повечето случаи се използват трафопостовете. Пространството, което се изисква е толкова малко, че може да се избере произволно друго място - на практика това може да са разпределителни кутии или сутеренни помещения. От основната мрежа “backbone” в тези точки се създават връзки за трансфер на данни.

Предимства на PLC технологията:
- Бързо и безпроблемно внедряване с използване на наличната ел. инсталация
- Безпроблемно и лесно разширяване на вече съществуващата PLC мрежа
- Голямо удобство и лесен достъп до крайните потребители
- Доказана висока надеждност, сигурност и скорост при предаването на данни
- Стандартизирани формати, интерфейси и структури
- Голяма честотна лента
- Автоматизиран процес на внедряване и употреба
- Ниски разходи за поддръжка
- Възможност за връзки към мрежи за пренос на данни от по-високо ниво
- Голям потенциал за развитие

 

II.Безжични телекомуникации с помощта на GSM преносна мрежа

DataMapAdvtel Wireless Telecommunication

Oбласт на приложение:
Оборудването DataMapAdvtel е предназначено за трансфер на малки бази данни до отдалечени места или където няма друга алтернатива, дори и в ценова политика оборудването е конкурентно. Особено подходящ метод за пренос на данни в случаите, когато се пренася малко по обем информация за кратко време.

Някои от областите, в които най-често намират приложение безжичните телекомуникации с помощта на GSM преносната мрежа:
- Счетоводни данни между отдалечени офиси
- Данни за отчет/плащания/извършена работа
- Прехвърляне на информация за обекти (описание, задание, данни)
- Информация от и за отдалечени обекти, с помощта на диспечер приемащ моментите или постоянните данни
- Енергетика - електронно плащане на каси, отчитане на ел.енергия и др.

Клиента сам управлява разходите си по прехвърляне на информацията.
DataMapAdvtel се конфигурира в зависимост от необходимостта на клиента.

Възможности на системата:
- GPRS клас 8 (до скорост 85.6 kbps)
- Задаване на време /ден,час/ когато да се активира и изпрати данните до обектите
- Рапорт за получени и изпратени данни
- Управление на файлове автоматично или с участие на диспечер
- Бърз и надежден достъп до данни
- Бърз трансфер

Предимства:
- Спестяване на разходи за изграждане на точки на свързване , с който и да е от алтернативните методи
- Преносът на данни се осъществява до всяка една точка намираща се в покритие на съответния GSM оператор
- Използване на наличното GSM покритие от трите оператора М-тел, Глобул и Вивател
- Надеждност и сигурност при предаване на данни

Услуги от Варна:
- Консултация, проектиране, оптимизиране и изпълнение на системата
- Доставка на цялостно оборудване включващо СОФТУЕР и ХАРДУЕР
- Обучение за работа с програмните средства
- Поддръжка

III. Автономни хибридни и PV системи

 A. Системи за автономно захранване. Автономни фотоволтаични и хибридни Системи за захранване с електрическа енергия.

Приложения:
Фотоволтаичните енергодоставящи системи извън електрическата мрежа се използват, когато достъпът до обществената електрическа мрежа е невъзможен като при високопланинските хижи или държави с малка инфраструктура. Когато подобни системи са големи, те се наричат микромрежа или автономна система.

Малките слънчеви домове са най-доброто средство за покриване на основните нужди на домакинствата за осветление и информация. Специалното преимущество на този подход е, че отдалечените къщи могат да бъдат захранени индивидуално, като захранването е в зависимост от нуждите.

Фотоволтаичните и хибридните системи за електрозахранване извън електрическата мрежа,са предназначени за потребители от мощностния диапазон от няколко вата до няколко киловата: неподвижни или мобилни електрически или електронни промишлени продукти (като устройства за пропуск, системи за осветяване на автобусни спирки), разпространените компоненти за телекомуникационни мрежи (аварийни телефони, повторители), разпространените телематични компоненти (устройства, отчитащи трафик, системи за ориентиране на трафика), както и всички електрически и електронни устройства за бита (лампи, водни помпи, системи за пречистване на вода, кухненски пособия)

Предимства при употреба на PV модули:
- Доказана технология
- Надеждност при експлоатацията
- Дълъг гаранционен живот на модулите над 25 години
- Подходящи за цялата територия за Р.България и особено за крайбрежните райони
- Липса на шумопричиняващи (подвижни) компоненти
- Гъвкавост на системата - модулност (безпроблемно увеличаване или намаляване на инсталираната мощност)
- При монтаж на къщи защитават покривната констукция
- Термична и звукова преграда
- Електромагнитен щит
- Екологично чиста технология за производство на ел.енергия
- Добър външен вид
- Възможни стимули от държавата.

Б. Изграждане на автономни фотоволтаични и хибридни системи системи за зъхранване с ел. енергия

Изграждане. Етапи:
- Етап на предварително оразмеряване според специфичните изисквания на клиента за захранваща мощност, работна площ и др
- Определяне на оптималната топология (схема) на автономната система.
- Определяне на оптимален ценови вариант
- Изграждане на поддържаща конструкция, включващо стриктно спазване на монтажните изисквания
- Монтиране на слънчев и/или други генератори
- Присъединяване на проводници и апаратура, спазвайки мерките за безопасност при монтаж и експлоатация
- Обучение за работа със системата
- Поддръжка

Принципни схеми на работа:
Възможни са различни схеми на свързване в зависимост от избраната топология на свързване на генератори, консуматори и контролна апаратура.

- Постояннотокова схема. Най-често се използва за осветление. При нея се използват високоефективни консуматори, акумулаторен блок и регулатор на заряда (включващ постояннотоков преобразувател).

- Променливотокова схема. Използва се в случайте, когато се захранват променливотокови източници, като допълнително се включва високоефективен инвертор. Инверторът трансформира постоянния ток от батерията в променлив ток при напрежение 230 V, така че всички обикновени електрически уреди да могат да се използват.

Инсталираните PV модулите, преобразуват слънчевото лъчение в екологично чисто електричество - без шум и вредни емисии. През деня, когато слънчевата радиация е достатъчна, консуматорите могат да бъдат захранени, а излишната енергия-акумулирана в батерията, докато през нощта и при лошо време - енергията се черпи от батерията.

- Комбинирана система от постояннотокови и променливотокови консуматори

- Хибридна система - тя комбинира различни генератори и/или консуматори, така че да се изпълнят изискванията на потребителя.

Във ветровити райони към системата може да се добави вятърна турбина. Тъй като при правилно проектиране фотоволтаичният генератор и вятърната турбина се допълват много успешно, работните часове на генераторите с двигател са намалени, което пък снижава консумацията на енергията, произведена от изкопаеми горива. Възможна е схема с електролизер, който работи през лятото, когато PV генераторът произвежда излишна енергия и оловните батерии са напълно заредени. Произведеният водород се съхранява за да се използва за захранване на клетката през зимата.

IV. Интернет и телекомуникации за вашия хотел / бизнес сграда. Безжичен интернет.

Технологията Powerline Communication (PLC) позволява пренасянето на данни и говор по съществуващите електроразпределителни мрежи. По този начин електроразпределителните мрежи се използват като телекомуникационни.

С достигането най-накрая до (електрическия) контакта на потребителя става възможно развитието на изцяло нов бизнес потенциал, като Internet, телефония, телеконтрол, “smarthome” и други.

За да могат да се използват електроразпределителните мрежи за PLC, сигналите които трябва да се излъчат се модулират по електрическата мрежа с използване на специализиран процес. Крайният потребител може да провежда телефонни разговори или да сърфира в Internet, чрез който и да е електрически контакт, снабден с Powerline модем.

Модулираните сигнали в електрическата мрежа се отделят с помощта на стандартен интерфейс в местния трансформатор или в разпределителна кутия и се пренасят по така наречената “backbone” мрежа, т.е. Internet или обществена телефонна мрежа.

За клиента това значи, че всеки контакт се превръща във високоскоростна точка за достъп до Internet или телефонна линия. Всичко, което трябва да имат потребителите, за да направят това възможно е Powerline модем с Ethernet интерфейс, към който може да включите PC или лаптоп.

Функционалността на системата се гарантира от големия размер в МАС нивото, където всяко устройство, т.е. модем или мрежова карта на РС на клиента, има уникален адрес. IP адресът се предоставя чрез DHCP и като резултат от това се постига ефективно съотношение на официалните IP адреси, изисквани за потребителите, при запазване на високо ниво на сигурност. В мрежата могат да бъдат използвани за адресиране фиксирани IP адреси, използване на NAT ( Network Address Transformation) или PPPoE.

Услуги:
- Мрежов анализ и планиране на рутирането:
- Анализът на мрежата прави възможно оформянето на първоначална концепция за PLC мрежата и грубо определяне на необходимите инвестиции.
- Подходящото място за работа на системата се договаря от купувача и доставчика.
- Доставчика се задължава да осигури следното за всеки проект:
- PLC системата
- Софтуер и хардуер за работата и оценяване
- Квалифициран персонал
- Възможности за мениджмънт на проекта
- Ноу-хау за PLC системата

Презентация:
(Меню продукти:)

Енергетика

Нови технологии и решения

Инженеринг. Консултации

GPS системи

Географски информационни системи (ГИС)

3К ООД, гр. Варна, 3K Varna, 3Ка инженерингови и консултантски услуги в за енергетика инженерингова и консултантска услуга, 3К ООД, гр. Варна, комуникации, система, системи за управление, контрол и обработка на информация, система, съвременни технологии за реализацията на часовник, програмно осигуряване, софтуер, интегриране в енергийни системи, изграждане цялостни системи за отчитане и контрол, Телекомуникации по електрическа мрежа, Безжични комуникации, Системи за енергиен мониторинг, Автономни хибридни и PV системи, безжичен интернет, нови технологии, пренос на данни, телефонна линия, internet, Безжични телекомуникации, трансфер на бази данни, GSM преносната мрежа,Консултация, проектиране, оптимизиране и изпълнение на системата GPRS, Фотоволтаични енергодоставящи системи, Фотоволтаичнa енергодоставящa системa, енергодоставящи системи, хибридните системи за електрозахранване, Системи за мониторинг и управление , 3К ООД, гр. Варна, 3K Varna
www.ood3k.biznesa.com

Върни се нагоре
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Октомври 2021 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31