Вход
Регистрация
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт

Презентация:

3К ООД, гр. Варна
Инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Централен Офис:
гр. Варна, ул. Велико Христов 8, ет. 2, ап. 6
Тел/факс: 052/ 604 791

Фирмен профил:

Към Фирмения Профил
Виж на картата

GPS системи:

Фирма ООД, гр. Варна работи над 17 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Фирмата разработва решения за всеки бизнес чрез внедрявне и интегриране на  GPS системи със останалите комуникационни средства и ресурси .GPS системи, GPS системи за контрол на подвижни и неподвижни обекти, GPS навигация и контрол от оперативен център

Фирма ООД, гр. Варна. GPS системи:

- DataMap GPS Info ®
- Контрол и анализ на подвижни обекти
- GPS контрол от национален център
- GPS Off-Line система
- Маршрутизатор

I. Въведение DataMap GPS Info ®

В съвременния, все по-динамичен живот, непрекъснато нараства необходимостта от средства за оптимизация и контрол на транспортната дейност на всяка фирма. Чрез модула Локатор, DataMap предлага вариант за решаване на посочения проблем. Модулът съчетава две от най-новите технологии, използвани днес - картография и GPS. Той служи за събиране, обработка и последващ анализ на данни за местоположението на подвижен обект във времето.
Данните се приемат и съхраняват чрез GPS-устройство, монтирано в подвижния обект (МПС).
Устройството определя местоположението посредством GPS (глобална система за позициониране).

GPS е система от 24 навигационни спътника, разположени на орбити около Земята. Спътниците осигуряват 24-часово трикоординатно покритие на всяка точка от планетата ни.

Модулът Локатор се състои от две части:
- Хардуерна част - устройство за събиране и съхраняване на данни (GPS-устройство)
- Софтуерна част - компютърна програма за прехвърляне на данните от устойството към компютър и обработката им с цел последващ анализ (GPS Info).

Възможно е софтуерната част да бъде използвана без хардуерната част - при обработка и анализ на данни за местоположението на обект във времето, съхранявани във файлови формати *.csv, *.gps и др.

Какво представлява една GPS система за контрол.
Следене, управление и оптимизиране на разходите на автомобилния парк
Предназначението на системата за управление и контрол на превозни средства е автоматично да следи местоположението на превозното средство, да осъществявява контрол на състоянието и да събира информация за анализ на маршрутите на превозните средства като: скорост, средна скорост, разход на гориво, престои, спирания, маршрут на движение и т. н. За целта в превозното средство се монтира мобилно устройство. То съчетава в себе си стандартен GPS приемник с антена, контролно устройство и система за връзка. От това устройство, информацията за местоположението и състоянието на превозното средство се предават в базова станция или оперативен център, където тя се изобразява върху цифрова карта на екрана на персонален компютър и запаметява. По-късно тази информация може да бъде използвана за анализ и оценка.

Как работи системата
Състои се от две основни части - мобилна част и базова станция (диспечерски пункт).

Мобилната част се състои от стандартен GPS приемник, контролер за GSM и/или GPRS комуникации, GPS антена, GSM антена, работеща в стандартната GSM мрежа.

Диспечерският пункт за наблюдение се състои от комуникационен модул и компютърна система:
- Комуникационният модул изпраща команди към мобилния модул и обработва получената по GSM информация от подвижните обекти.
- Компютърната система се състои от персонален компютър на потребителя, операционна система Windows NT/2000/XP, кирилизираща програма, програмна система за контрол на подвижни обекти DataMap Dispatcher.

 II. Контрол и анализ на подвижни обекти

А. Система за контрол на подвижни обекти DM GPRS
Aпаратно и програмно осигуряване

Базово оборудване за един сървър - инсталира се на сървър - компютър с операционна система Windows XP

Софтуер DM GPRS Server- лиценз за 1 CPU, 1 комуникационна връзка от типа “server-mobile unit” до 20 подвижни обекта, 1 комуникационна връзка от типа “server-client/PC workstation” до 2 работни станции.

Описание на DM GPRS Server: Инсталира се на машина с постоянен достъп до Internet и с фиксиран адрес. Осигурява обмена на информация между мобилните станции и базовата станция.

Изпълнява следните основни функции:

- Осигуряване на комуникационна връзка от типа “server-mobile unit” до подвижни обекти
- Получаване на данни от подвижните обекти
- Изпращане на команди и настройки до мообилните станции
- Осигуряване на връзки от типа “server-client/PC workstation” с DataMap Dispatcher
- Криптиране на данните и защита от неправомерен достъп.


DataMap Dispatcher - Средства за контрол и мониторинг на подвижни обекти в реално време, включително комплект карти на България


Описание на DataMap Dispatcher:

Съчетава в себе си основни функции по визуализация в табличен и графичен вид на информацията за местоположение и параметри на подвижните обекти. Включва комплект карти на България и по-големите градове. DataMap Dispatcher е основно средство за мониторинг и оперативен контрол. Отличава се висока надежност и е съобразен с изискванията за непрекъснато работа в реално време.

Изпълнява следните основни функции:

- Събиране, обработка и архивиране на постъпващата информация за подвижните обекти (местоположение, номер на обекта и др.), както и данни от неподвижни обекти
- Визуализация върху електронна карта в реално време
- Анализ на данните - проиграване на данни за минал период
- Подготовка и отпечатване на резултати .


DataMap Dispatcher осигурява и средства за търсене по различни критерии, автоматично позициониране по критерии, мащабиране на картата, работа с няколко картни прозореца и др.


Примерно апаратно осигуряване за един автомобил.
Апаратно осигуряване за мобилна станция - GPS/GSM/GPRS модел DL05G.
Включва: GPS приемник+GSM/GPRS модем + управляващ контролер+ I/O интерфейс, GPS антена и GSM антена
Към устройството могат да бъдат свързвани датчици.Б. СИСТЕМА Amigo A/AMTF

Системите Amigo A/AMTF се състоят от две основни части - мобилна част и базова станция.

Мобилната част се състои от стандартен GPS приемник, контролер за GSM и/или GPRS комуникации, GPS антена, GSM антена, работеща в стандартната GSM мрежа. Всички тези агрегати са монтирани в малък блок с размери 110 х 54 х 25 мм и тежащ приблизително 150 грама, който се монтира в превозното средство и се свързва с GPS и GSM антените. Данните за идентификацията, точното време, местоположението, скоростта и посоката на движение, броят на сателитите, състоянието на аварийните входове и изходи, изминатите километри се предават към системата в оперативния център при запитване или автоматично (на определени временни интервали), и се записват в паметта. Системата позволява запис на до 20 000 позиции, при зададени временни интервали между тях от 1 сек. до няколко часа. По този начин системата може да Ви осигури от ежедневните до ежемесечни маршрути и други данни за превозното средство в зависимост от предварително определената конфигурация, на значително по-ниска цена. Прехвърлянето на записаните данни до базовата станция може да се извърши чрез GSM връзка или чрез четящо устройство по предварително зададени програми. Текущото местоположение или запомненият маршрут се нанасят автоматично върху карта, при което могат да се проследят освен местоположението, но и скоростта на движение, изминатите километри, престоите и т. н. Използването на паметта намалява значително текущите разходи за GSM комуникацията.

Мобилната част разполага с 1 аналогов и 3 дискретни входа, чрез които могат да постъпват различни сигнали, включително и аварийни (като например “несанкционирано отваряне” (разбиване) на врата, сигнал от вибрационен или шоков сензор, сигнал за работа на двигателя и др.), които веднага се излъчват като аварийно SMS-съобщение до 5 предварително настроени GSM телефона. Това позволява на собственика да има своевременна и точна информация за състоянието на превозното средство и товара. Системата притежава и 2 изхода, което дава възможност собственикът или операторът в оперативния център пряко да въздействуват върху превозното средство, например да се изключи двигателя, да се блокира подаването на гориво и др., чрез подаване на съответно SMS-съобщение до мобилното устройство.

Моделът Amigo-AMTF в допълнение на възможностите на Amigo-A разполага със слушалка, микрофон, високоговорител и изпълнява всички функции на мобилен телефон с

вграден “hands-free” - разговор, получаване и изпращане на SMS и т.н., с което се използват пълните възможности на GSM комуникацията.

Базовата станция се състои от GSM модул, поместен в кутия, свързана с GSM антена. Тя е проектирана за лесно интегриране към персонален компютър или LapTop. Изискванията към тях са като към един съвременен работещ под Windows 98, 2000 или NT.
AMIGO Dispatcher™ е картографски софтуерен продукт за контрол и изобразяване на навигационна информация събирана от автомобили, автобуси и др., снабдени с GPS устройства.

Системата позволява обмен на съобщения и информация между диспечера и подвижните обекти, изобразявайки върху картата текущото им положение, състоянието им и аварийните режими на работа.

Обмяната на информацията се осъществява посредством мобилни телекомуникационни услуги като сателит, GSM телефония, радио или директно чрез кабел.

Събраната информация е на разположение на диспечера и управлението на фирмата за анализ и контрол.
 

III. GPS контрол от национален център

Това е система, при която подвижните и неподвижните обекти се наблюдават от регионален диспечески център и систематизирана информация се предоставя ежедневно на притежателите им. Те имат постоянен достъп до информация за своите обекти за наблюдение чрез диспечерския център и личен код.

Софтуерът за диспечерския център е базиран на персонален или мобилен компютър. Осигурява автономен контрол без ползване на допълнителни услуги и разходи за комуникация, освен към мобилен/GSM/ оператор! Контролът на разходите за комуникация е изцяло във ваши ръце.

Техническо описание на системата DataMap Dispatcher
Системата се състои от два основни модула: мобилен модул и диспечерски център за наблюдение.
1. Мобилният модул включва GPS приемник, микропроцесорна част и GSM комуникационно устройство.
Чрез мобилният модул, монтиран в обекта може да се осъществи връзка с водача.
2. Диспечерският център за наблюдение е изграден от компютърна система и комуникационен модул.
2.1. Компютърната система се състои от персонален компютър
2.2. Комуникационният модул обработва получената по GSM информация от обектите за наблюдение и ги предава по сериен RS232 канал към компютърната система.

DataMap Dispatcher е съвместим със: MaxInfo Pro, GPS Info, Маршрутизатор

IV. GPS Off-Line система

При тази система за наблюдение и контрол данните за подвижни и неподвижни обекти се записват на модули, вградени в тях, и се разчитат на определен период от време от национален център. Информацията не се получава директно и в реално време. Разчитането на информацията се осъществява от регионален диспечерски център. Тази система дава възможност за проиграване на ситуации от минал период и ефективно управление на транспортната дейност.

GPS BT Mouse Локатор
GPS локатор е система за “off-line” проследяване и с последващо анализиране на движението на автомобили.Системата съдържа два основни модула:
- GPS модул, с антена и памет в един корпус
- софтуер за сваляне на данните посредством Bluetooth.
- софтуер за визуализация и анализ на данните.

GPS DataLogger DMGL BT

Устройството е подходящо за отчитане на изминати километри, маршрут, скорост, местоположение и време на престой.

Софтуер за анализ на данните прочита данните от GPS устройството. Данните се обработват допълнително и могат да бъдат представени на географска карта, както и да се правят справки и анализи по различни критерии.

При off-line режим на съхраняване на данни за движението се ползват следните предимства:
- не се изискват скъпи съоръжения за радиовръзка към централна станция
- без месечни такси
- практически няма ограничения за броя на модулите в дадена изградена система за
проследяване.

 

V. Маршрутизатор

GPS-система за контрол на обекти - Off-Line

Софтуер МАРШРУТИЗАТОР (надстройка на МАКСИНФО)
- Планиране на движението на автомобилите по предварително зададени критерии.
- Дава възможност да се търси най-кратък или най-бърз маршрут.
- Избор на най-подходящи маршрути за обхождане на обекти по зададен списък.
- Изготвя задание за работа въз основа на изчислените време,път и описание на маршрута.
- Разпечатване на описание на маршрута и неговите параметри.
- Съпоставяне на планираните маршрути с действителните следи от движението на Модул ЛОКАТОР.
- Работа в среда на МАКСИНФО ПРО.

Софуера за анализ на данните прочита данните от GPS устройството. Данните се обработват допълнително и могат да бъдат предоставени на географска карта, както да се правят справки и анализи по различни критерии.

Необходими модули за работа на системата:
- GPS модул - DMGL-30 (вкл. GPS с вгарена антена, за събиране на данни за движениетона автомобила)
- Захранващ модул: за автомобилна запалка или отделен захранващ блок
- Софтуер за визуализация и анализ върху кари - MaxInfo Pro + GPS Info
- Софтуер за сваляне на данни от устройството - драйвер
- Перцонален компютър - с операционна система Windows 98/NT/2000 или XP.

* GPS Info™ са запазени марки на DataMap. Всички други споменати марки са собственост на съответните производители.

Презентация:
(Меню продукти:)

Енергетика

Нови технологии и решения

Инженеринг. Консултации

GPS системи

Географски информационни системи (ГИС)

3К ООД, гр. Варна, 3K Varna, 3Ка инженерингови и консултантски услугидиспечерско и технологично управление,контрол и обработка на информация, GPS системи, комуникационни средства и ресурси,ГПС системи, GPS системи за контрол,подвижни, неподвижни обекти, GPS навигация, контрол от оперативен център, Фирма 3К ООД, гр. Варна, DataMap GPS Info ®, Контрол и анализ на подвижни обекти, GPS контрол от национален център, GPS Off-Line система, Маршрутизатор, картография, анализ на местоположението, глобална система за позициониране, навигационен спътник, Следене, управление и оптимизиране на разходите на автомобилния парк, GPS антена, GPS приемник, комплект карти, карта, мащабиране на картата, картографски софтуерен продукт, GPS локатор, GPS устройство,GPS устройства, Системи за мониторинг и управление , 3К ООД, гр. Варна, 3K Varna
www.ood3k.biznesa.com

Върни се нагоре
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Октомври 2021 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31